Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Aktualne logo Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie obowiązujące od lipca 2021 r.
Siedziba CEiIK przy ul. Parkowej 1.
Fot. Elwira Załoga
Wejście główne.
Fot. Elwira Załoga
Sgraffiti na elewacji z tyłu budynku
Fot. Elwira Załoga
Sala widowiskowa Centrum wykorzystywana jest do licznych koncertów, seansów filmowych, spektakli teatralnych oraz innych imprez i spotkań

Fot. Elwira Załoga.
Źródło: http://www.ceik.eu/
Festyn dla osób niepełnosprawnych współorganizowany przez Centrum w 2003 r. w Parku Jakubowo.
Źródło: Archiwum CEiIK w Olsztynie
Konferencja w ramach projektu Centrum pt. "Archipelag" (tworzenie regionalnego systemu inspiracji i wsparcia lokalnej aktywności kulturalnej na Warmii i Mazurach), 2010 r.
Źródło: Archiwum CEiIK w Olsztynie
Koncert Meli Koteluk w Centrum, 18 grudnia 2014 r.
Fot. Elwira Załoga.
Źródło: http://www.ceik.eu/
Stare logo Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie obowiązujące w latach 2001-2021

Samorządowa instytucja kultury działająca w Olsztynie od 2001 r. Organem założycielskim CEiIK jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Instytucja w obecnym kształcie funkcjonuje od 2001 r., jednak jest ona równocześnie kontynuatorem działalności Wojewódzkiego Domu Kultury i Regionalnego Ośrodka Kultury, co sprawia, że jest jedną z najstarszych instytucji kultury w Olsztynie.

Siedziba

ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

Dyrektorzy

WDK

ROK

CEiIK

Cele

Placówka powołana została w celu inspirowania i wspierania aktywności kulturalnej w województwie warmińsko-mazurskim. Priorytetem jest natomiast ułatwianie dostępu do kultury grupom defaworyzowanym, integrowanie społeczności lokalnych i środowisk kulturotwórczych regionu oraz tworzenie i ochrona regionalnej indywidualności kulturalnej. Instytucja pracuje nad rozbudzaniem i wspieraniem działalności kulturalnej w regionie, promowaniem różnych form uczestnictwa w kulturze i tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

Działalność

Działalność Ośrodka obejmuje m.in.:

W ostatnich latach w CEiIK realizowane były projekty i działania, m.in.:

*lata 2010-2012:


*lata 2012-2014:


*lata 2015-2016

*lata 2017-2020

Multimedia


Wojewódzki Dom Kultury w Olsztynie (1951-1992)

Znak graficzny Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie
Źródło: Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
Wojewódzki Dom Kultury w Olsztynie w latach 60.
Źródło: Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
Informacje o Dyskusyjnym Klubie Filmowym DKF "ZA" działającym przy olsztyńskim WDK. Olsztyński Informator Kulturalny nr 6 (26) z 1975 r.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Artykuł z 1974 r. z okazji jubileuszu WDK.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka


Instytucja kultury o zasięgu wojewódzkim działająca w Olsztynie.

Przyszły Wojewódzki Dom Kultury i Oświaty Związków Zawodowych w Olsztynie został wybudowany przez członków wojewódzkiej organizacji Związku Młodzieży Polskiej w 1949 roku, przy częściowej pomocy finansowej Państwowego Funduszu Odbudowy Szkół. W trzecim kwartale 1950 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie przekazało Dom Młodzieżowy w Olsztynie na własność Okręgowej Radzie Związków Zawodowych. Uroczystość otwarcia Wojewódzkiego Domu Kultury i Oświaty Związków Zawodowych odbyła się 1 października 1951 r. Nowo powstała placówka była pierwszą w Olsztynie ogólnie dostępną instytucją upowszechniania kultury. W pierwszych latach działalności Wojewódzkiego Domu Kultury i Oświaty Związków Zawodowych istniały tzw. brygady artystyczne, a także m.in. Dział Pracy Masowo-Politycznej, Gabinet Techniczny, Dział Biblioteczno-Czytelniczy, Dział Artystyczny oraz Dział Pracy z Dziećmi. Wojewódzki Dom Kultury i Oświaty Związków Zawodowych był zalążkiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, gdyż tutaj właśnie kompletowano pierwsze tomy "Centralnego Księgozbioru Ruchomego". Ludźmi związanymi z instytucją od pierwszych lat byli m.in.: Władysław Jarczewski, Eleonora Markowska, Włodzimierz Jarmołowicz, Stefania Anculewicz, Stanisław Jeziorny, Jan Lubomirski, Ryszard Lipski, Janusz Laddy, Wojciech Muchlado, Jan Ilkiewicz, Eugeniusz Kochanowski, Zofia Hermanowicz i inni.


W 1957 r. Wojewódzki Dom Kultury i Oświaty Związków Zawodowych przekazany został Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie na mocy porozumienia Ministerstwa Kultury i Sztuki z Centralną Radą Związków Zawodowych. Utworzono w ten sposób Wojewódzki Dom Kultury, powierzając mu funkcję instruktażowo-metodyczną. W tym celu powołano w 1958 r. Dział Instruktażu i Poradnictwa, przekształcony w 1959 r. na Ośrodek Metodyczny, który do roku 1970 pełnił wiodącą rolę w Wojewódzkim Domu Kultury. O kolejnej zmianie funkcji WDK zadecydowała reforma administracyjna państwa z 1975 r. Zlikwidowała ona dotychczas funkcjonujące powiatowe domy kultury i w ich miejsce powołała filie Wojewódzkiego Domu Kultury. W statucie Wojewódzkiego Domu Kultury jako siedziby filii wymienia się następujące miasta: Bartoszyce, Biskupiec, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Ostróda, Szczytno. Każdej filii został przydzielony określony obszar działania (4-5 gmin). Gminy podolsztyńskie pozostały pod bezpośrednią opieką Wojewódzkiego Domu Kultury. Po przemianach ustrojowych 24 czerwca 1992 r. zmieniono nazwę placówki na Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie, a następnie 20 marca 2001 Regionalny Ośrodek Kultury zmienił nazwę na Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Zadania

Podstawowe zadania Wojewódzkiego Domu Kultury i Oświaty Związków Zawodowych określono jako masowo-polityczne, z aktywnie rozwijającą się działalnością artystyczną i w szczególności objęły one:

 • organizację pracownikom i ich rodzinom wypoczynku i rozrywki po pracy
 • pomoc związkom zawodowym w realizacji zadań
 • organizację i rozwój współzawodnictwa pracy
 • popularyzację nowatorskich metod pracy

Przed Wojewódzkim Domem Kultury postawiono nieco inne zadania:

 • rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta
 • prowadzenie poradnictwa na rzecz placówek terenowych
 • podnoszenie poziomu kadr kulturalno-oświatowych

Po 1975 r. zwiększyła się odpowiedzialność Wojewódzkiego Domu Kultury w zakresie tworzenia klubów i domów kultury na terenie województwa. Znacznemu rozszerzeniu uległa też działalność informacyjna i propagandowa.


Działalność

Zróżnicowana działalność WDK obejmowała:

Galeria

Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie (1992-2001)

Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie
Źródło:warmia.org.pl
Rozmowa z Martą Wysokińską - Dyrektorem ROK na temat powstania instytucji.
Źródło:Olsztyński Informator Kulturalny, nr 4, październik 1992, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
Wyremontowana w 1996 r. Sala Widowiskowa ROK
Źródło:maag.biz.pl
Spotkanie z Markiem Kotańskim w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olsztynie, 19 listopada 1999 r.
Źródło:Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie


Regionalny Ośrodek Kultury został powołany w dniu 24 czerwca 1992 r. w wyniku zmian statutowych dotyczących działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie. 14 marca 2000 r. w związku ze zmianą funkcjonowania instytucji jako jednostki kultury Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dostosowano zakres działalności placówki do nowych warunków administracyjnych. Podstawowym celem stało się wówczas stymulowanie oraz rozwój aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 20 marca 2001 Regionalny Ośrodek Kultury zmienił nazwę na Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.


Cel

Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej na terenie całego województwa, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem tańca, plastyki, filmu i teatru, prowadzenie działalności w oparciu o istniejące zespoły i koła zainteresowań, a także doskonalenie kadry instruktorskiej pracującej z amatorskimi zespołami artystycznymi oraz liderów życia kulturalnego.

Działalność

Zróżnicowana działalność Ośrodka obejmowała:

Zobacz też

 • Strona internetowa Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie http://www.ceik.eu/
 • Materiał filmowy na eŚwiatowid.pl [1]

Bibliografia

 1. Jotzo, Edith: Działalność kulturalno-oświatowa Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie w latach 1951-1975 / Edith Jotzo. – Łódź, 1976. Praca magisterska napisana pod kierunkiem E. Podgórskiej w Zakładzie Historii Wychowania i Oświaty Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 1976, sygn. 10/168.
 2. Informacje nadesłane przez Andrzeja Cieślaka.
 3. Sprawozdania roczne Regionalnego Ośrodka Kultury w Olsztynie za lata 1992, 1994, 1995, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, sygn. 6/97.