Pojezierze

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Czasopismo wydawane w Olsztynie w latach 1969-1973.

Redakcja

Redaktorami naczelnymi informatora byli:

W zespole redakcyjnym pracowali: Krystyna Binek (sekretarz redakcji), Leander Gardzielewski, Leszek Grad, Mieczysław Jackiewicz, Zofia Kicińska, Bohdan Łukaszewicz, Henryk Panas, Kazimierz Rudowski, Janusz Segiet, Wiktor Szramka (z-ca redaktora naczelnego w latach 1969-1970), Andrzej Wakar.
Z pismem jako graficy współpracowali: Bogdan Stefanów, Wiesław Wojczulanis, Mieczysław Romańczuk, Eugeniusz Jankowski, Bożena Jankowska. Zdjęcia wykonywali m.in. Ryszard Czerwiński, Wacław Kapusto.
W piśmie publikowali m.in.: Edward Zbigniew Martuszewski, Jerzy Sikorski, Władysław Ogrodziński, Halina Judzińska, Piotr Napiórkowski, Bohdan Kurowski, Władysław Gębik, Anna Kochanowska, Witold Tulibacki, Zygmunt Lietz, Jadwiga Lindner, Zofia Dudzińska.

Historia

„Pojezierze. Wydarzenia i Fakty Kulturalne Olsztyńskiego” było kwartalnikiem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, kontynuacją „Komunikatów Zarządu Głównego SKK »Pojezierze«”, wydawanych do 1968 r.
Pierwszy numer ukazał się wiosną 1969 r. z inicjatywy Wydziału Propagandy KW PZPR, Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie (do końca 1969 r. wydawcy pisma) oraz SSK „Pojezierze”.
Pismo „Pojezierze” wyrosło z potrzeby „kompleksowej informacji o życiu kulturalnym Olsztyńskiego”[1], któremu to zadaniu nie mogły sprostać biuletyny i informatory wydawane przez poszczególne instytucje i stowarzyszenia, z konieczności skoncentrowane na konkretnym zakresie działalności kulturalnej.

Tematyka

Cele pisma:

  • bieżąca dokumentacja wszystkich wydarzeń i osiągnięć kulturalnych regionu
  • informacja o głównych założeniach i problemach pracy kulturalnej i oświatowej
  • popularyzacja najlepszych wzorców i rozwiązań organizacyjnych i osobowych w działalności kulturalnej
  • inicjowanie akcji i przedsięwzięć w zakresie społecznej aktywności kulturalnej
  • stworzenie płaszczyzny dyskusji, rozważań i wymiany doświadczeń dla szerokiego kręgu działaczy i społeczników[2]

Część pierwsza numerów miała charakter publicystyczny, część druga dokumentacyjny. Na część publicystyczną składały się wypowiedzi kierowników i pracowników organów kultury KW PZPR i Prezydium WRN oraz inne artykuły „poglądowe”, wyznaczające kierunki pracy kulturalno-oświatowej. Zamieszczano również recenzje i omówienia najważniejszych w minionym kwartale wydarzeń kulturalnych i artystycznych, przybliżano działalność stowarzyszeń i klubów, osiągnięcia olsztyńskiej humanistyki, sylwetki badaczy, artystów, animatorów kultury i działaczy społecznych oraz historię regionu.
Część dokumentacyjną (podzieloną na poddziały: Społeczny ruch kulturalny, Kronika wydarzeń kulturalnych), stanowiły z reguły krótkie noty o wydarzeniach, ogłoszenia konkursów, zapowiedzi oraz nowości wydawnicze.
Osobny dział stanowiły tzw. Kopernicana, czyli teksty Jerzego Sikorskiego o tematyce związanej z życiem Mikołaja Kopernika i jego działalnością w Olsztynie i na Warmii.
Publikowano również grafiki, fotografie i utwory literackie.
Do pisma dołączano wkładki literackie i artystyczne pt. „Miniatury Pojezierza”.

Zobacz też


Bibliografia

  1. (js): Dokumentacja życia kulturalnego / (js) // „Głos Olsztyński”. – 1969, nr 44, s. 3.
  2. (js): Nowa publikacja „Pojezierza” / (js) // „Głos Olsztyński”. – 1969, nr 104, s. 4.

Przypisy

  1. Za: [Od redakcji] // „Pojezierze”. – 1969, wiosna, s. 1.
  2. Za: Tamże, s. 2.