Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
1997 r.
Źródło: Archiwum GOKSiR w Kowalach Oleckich
2010 r.
Fot. Beata Grudzińska
Źródło: Archiwum GOKSiR w Kowalach Oleckich
Kafejka Internetowa (2010 r.)
Fot.Ewelina Pojawa
Źródło: Archiwum GOKSiR w Kowalach Oleckich
Sala Kina „Pionier” (2010 r.)
Fot.Ewelina Pojawa
Źródło: Archiwum GOKSiR w Kowalach Oleckich
Galeria „Pod Skosem” (2010 r.)
Fot.Ewelina Pojawa
Źródło: Archiwum GOKSiR w Kowalach Oleckich

Placówka kulturalno-oświatowo-rozrywkowa, prowadząca swą działalność na terenie gminy Kowale Oleckie – z siedzibą przy ul. Kościuszki 46 - od 1965 r.

Nazwa

 • od 1974 r. - Gminny Ośrodek Kultury
 • od 1 stycznia 2004 r. - Gminne Centrum Kultury i Sportu
 • od 2009 r. - Gminne Centrum Kultury Kowale Oleckie

Dyrektorzy

Cele

 • realizacja zadań w dziedzinach wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, sportu oraz rekreacji
 • wielokierunkowa działalność zgodna z założeniami polityki kulturalnej, kultury fizycznej i rekreacji, prowadzonej przez państwo, oraz na podstawie własnego – akceptowanego społecznie programu
 • pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości

Historia

W 1965 r. powstał w Kowalach Oleckich Dom Kultury, który prowadziła Alicja Wiśniewska. Od 1974 r. ów ośrodek zakresem działania zaczął obejmować całą gminę (otrzymał też nową nazwę – Gminny Ośrodek Kultury), zaś od 1 stycznia 2004 r. stał się samodzielną, samorządową instytucją kultury (Gminne Centrum Kultury i Sportu). Ostatecznie w 2009 r. przekształcono je w Gminne Centrum Kultury Kowale Oleckie.

Struktura

W 1986 r. w ramach placówki powstały: sekcja upowszechniania kultury, sekcja współpracy ze środowiskiem, sekcja administracyjno-gospodarcza, Kino „Pionier” (działa do chwili obecnej). 15 października 1990 r. miało miejsce otwarcie kawiarni przy Domu Kultury (działała do 2000 r.). Przy placówce funkcjonowały też świetlica wiejska w Sokółkach oraz świetlica wiejska Stożne (2 świetlice wiejskie w Stożnem i Sokółkach istnieją do chwili obecnej). Od 2006 r. do chwili obecnej działają tam kawiarenka internetowa oraz Galeria „Pod Skosem”.

Zespoły/grupy zorganizowane w strukturze instytucji

Działalność

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz wzbudzania zainteresowania wiedzą i sztuką
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa
 • krzewienie kultury fizycznej i rekreacji, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
 • organizacja szerokiego uczestnictwa w kulturze, promocja kultury i twórczości artystycznej
 • gromadzenie i wykorzystanie zasobów informacyjnych, dotyczących historii i czasów współczesnych miejscowości, gminy oraz regionu
 • organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej
 • współpraca z lokalnymi towarzystwami, fundacjami i stowarzyszeniami
 • promocja gminy
 • organizacja koncertów, spektakli, wystaw, imprez okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych

Działania

 • l. 70-te i 80-te XX w. – akademie okolicznościowe (np. w rocznicę rewolucji październikowej, pierwszomajowe, wyzwolenia Polski), koncerty i występy polskich artystów estradowych (np. Regina Pisarek - 1977 r., Janusz Laskowski - 1978 r., zespół cygański „Krist Romano” - 1981 r., cyrk iluzji „Dantes” z Czechosłowacji -1980 r.), przedstawienia teatralne Teatru Ziemi Łódzkiej, zabawy taneczne
 • od 1989 r. - wystawy i spotkania autorskie z twórcami (np. Janusz Nowacki z Wojewódzkiego Domu Kultury w Suwałkach, Tomasz Jankowski z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gołdapi, Halina Mackiewicz z Wojewódzkiego Domu Kultury w Suwałkach, Zbigniew Mieruński z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gołdapi)
 • w l. 1991-2004 - corocznie organizowane zajęcia w czasie ferii zimowych i „zielone wakacje”; dyskoteki; choinki przedszkolne i zakładowe
 • 1993 – cykl spotkań muzycznych pn. „Bliżej muzyki
 • od 1992 r. organizowanie corocznych festynów ludowych połączonych z odpustem parafialnym, które w 1996 r., przyjęły nazwę „Kowaliada
 • dożynki (od 1994 r.)
 • w l. 1992-2009 – majowe plenery plastyczne dla dzieci
 • 1 lutego 1995 r. – Przystanek Gołdap, Przystanek Kowale Oleckie, impreza integracyjna Biały Pociąg
 • od 2004 r. - Przegląd Pieśni Wielkopostnych
 • 17-18 grudnia 2004 r., 3-4 lutego 2006 r., 16-17 lutego 2007 r. – Zajazd Bardów
 • od 2005 r. – Gminny Przegląd Jasełkowy
 • od początku lat 90-tych XX w. coroczne warsztaty wielkanocne z udziałem twórców ludowych
 • 27-29 sierpnia 2004 r. - „Jarmark Jubileuszowy z okazji 440 lat Kowali Oleckich
 • 2005 i 2006 r. - udział w projekcie „Pracownia umiejętności
 • 2007-2009 r. – udział w projekcie „Działaj Lokalnie
 • 2008-2009 r. – udział w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

Publikacje

 • kwiecień 1996-listopad 2001 – biuletyn informacyjny „Kowalskie Echo
 • styczeń 2004-2010 – miesięcznik „Gacek” (gazetka lokalna)
 • 2004:
  • folder 440 lat Kowal Oleckich (wraz z płytą CD)
  • folder 30 lat zespołu „Prząśniczki”
 • 2006 – folder z wystawy Tarasa Beniach
 • 2006 – folder z Zajazdu Bardów Kowale Oleckie
 • 2006 – folder Czuty w fotografii Ewy Kozłowskiej
 • 2009 – folder Kowaliada 2009

Placówki stałej współpracy

 • Urząd Gminy Kowale Oleckie
 • Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich
 • Gimnazjum, w Kowalach Oleckich
 • Przedszkole w Kowalach Oleckich
 • Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich
 • gminne stowarzyszenia o rozmaitym zakresie działalności
 • Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
 • lokalni twórcy ludowi

Zobacz też

 • strona www placówki [1]