Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Siedziba biblioteki do 1999 r. Obecnie budynek UWM.
Źródło: www.olsztyn.wm.pl
Oddział Opracowania Zbiorów w 1975 r.
Źródło: Bibliotekarze akademiccy, pod red. Danuty Koniecznej, Olsztyn, UWM, 2010, dysk optyczny.

Biblioteka o profilu naukowym działająca w Olsztynie w latach 1970-1999.

Historia

Historia biblioteki sięga 1954 r., kiedy to utworzono w Olsztynie Studium Nauczycielskie. Przy Studium założono bibliotekę, która najpierw mieściła się w budynku przy ul. Niepodległości 18, a następnie przy ul. Żołnierskiej 14 (od 1963 r.). W 1969 r. Studium przekształcono w Wyższą Szkołę Nauczycielską. Rok później utworzono Bibliotekę Główną WSN, do której włączono księgozbiór bibliotek Studium Nauczycielskiego z Olsztyna i Ostródy. W 1971 r. bibliotekę przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej nr 4, mieszczącej się przy ul. Pieniężnego 3a. W 1973 r. w strukturze placówki wyodrębniono Oddział Gromadzenia Zbiorów, Oddział Opracowania i Oddział Udostępniania z Sekcją Informacji Naukowej. W 1974 r., w związku z przekształceniem WSN w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, biblioteka zyskała status Biblioteki Głównej WSP. W następnym roku utworzono Oddział Informacji Naukowej i rozpoczęto tworzenie filii biblioteki - wydziałowych, instytutowych i zakładowych. W 1982 r. bibliotekę przeniesiono do budynku przy ul. Szrajbera 11. Tam też działała do 1999 r., kiedy to połączono jej zbiory z zasobami Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, tworząc - Bibliotekę Główną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Dyrektorzy

Zbiory

Biblioteka od samego początku gromadziła zbiory o charakterze uniwersalnym z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych, zgodnie z kierunkami studiów oraz prowadzonymi pracami naukowymi. Posiadała jeden z bogatszych w tej części Polski księgozbiór dotyczący filologii rosyjskiej. W 1999 r. księgozbiór biblioteki liczył 267 597 woluminów. Prenumerowano wówczas 651 tytułów czasopism, w tym 124 tytuły zagraniczne.

Działalność

Poza realizacją podstawowych zadań w postaci gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, ważną rolę w pracach biblioteki odgrywała działalność informacyjna. Pracownicy biblioteki udzielali użytkownikom informacji na podstawie zbiorów własnych, przygotowywali również informatory i prowadzili szkolenia dla studentów. W Oddziale Informacji Naukowej został wydzielony księgozbiór z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, stanowiący pomoc metodyczną dla pracowników biblioteki oraz studentów kierunku bibliotekoznawstwa. Od 1993 r. poza tradycyjnymi drukowanymi bibliografiami podstawą udzielanych informacji stały się komputerowe bazy danych Biblioteki Narodowej oraz bazy tematyczne z nauk humanistycznych i społecznych. Biblioteka uczestniczyła też w różnych działaniach i programach bibliotecznych o charakterze ogólnopolskim, jak np. projekt utworzenia Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego, realizowała też Porozumienie o współpracy między bibliotekami Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Biblioteką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy pod nazwą „Biblioteka z Horyzontem”. W placówce organizowano też szkolenia, seminaria i konferencje naukowe, jak np. „Bibliotekarze w służbie książki” (1986).

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 16-19.
  2. Konieczna, Danuta: Dzieje olsztyńskich bibliotek / Danuta Konieczna. - Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny, 2008. - S. 30-34.