Biblioteka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Czytelnia Naukowa im. Ludwika Pelczarskiego w 1991 r.
Źródło: Bibliotekarze akademiccy, pod red. Danuty Koniecznej, Olsztyn, UWM, 2010, dysk optyczny.
Wypożyczalnia w 1996 r.
Źródło: Bibliotekarze akademiccy, pod red. Danuty Koniecznej, Olsztyn, UWM, 2010, dysk optyczny.
Czytelnia Ogólna w 1996 r.
Źródło: Bibliotekarze akademiccy, pod red. Danuty Koniecznej, Olsztyn, UWM, 2010, dysk optyczny.

Biblioteka o profilu naukowym działająca w Olsztynie w latach 1950-1999.

Historia

Organizowanie biblioteki rozpoczęto wraz z utworzeniem w 1950 r. w Olsztynie Wyższej Szkoły Rolniczej (od 1972 r. Akademia Rolniczo-Techniczna). Uczelnia powstała na bazie zlikwidowanych uczelni rolniczych: Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi oraz Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, od których przejęto księgozbiory. Bibliotekę otwarto z dniem l lutego 1951 r. Jej siedziba mieściła się na terenie tworzonego miasteczka akademickiego w dzielnicy Kortowo, w trzech pomieszczeniach na I piętrze w bloku nr 21. W 1953 r. bibliotekę przeniesiono do bloku nr 41, gdzie utworzono także pierwszą Czytelnię Studencką. W 1956 r. otwarto Czytelnię Czasopism Zagranicznych (od 1964 r. Czytelnia Naukowa), a w 1957 r. Wypożyczalnię Międzybiblioteczną. W 1959 r. wyodrębniono w strukturze placówki trzy oddziały: Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Oddział Udostępniania Zbiorów, Oddział Informacyjno-Bibliograficzny. Dalsze zmiany w strukturze organizacyjnej przeprowadzono w 1964 r. Utworzono wówczas oddziały: Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, Opracowania Druków Zwartych, Opracowania Druków Ciągłych, Udostępniania oraz Oddział Informacji Naukowej. Strukturę uzupełniało Stanowisko Do Spraw Bibliotek Zakładowych. W 1984 r. utworzona została Samodzielna Sekcja Selekcji i Skontrum. Od połowy lat 60-tych zaczęto też organizować filie Biblioteki Głównej na poszczególnych wydziałach uczelni, m.in.: na Wydziale Zootechnicznym (1967 r.), na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych (1969 r.), Wydziale Budownictwa Lądowego (1970 r.), Wydziale Mechanicznym (1971 r.), w Instytucie Chorób Niezakaźnych (1980 r.). W kolejnych latach bibliotekę w dalszym ciągu rozbudowywano. W 1973 r. utworzono Sekcję Skryptów Podręczników i Katalogów, w 1974 r. otwarto Czytelnię Ogólną, w 1983 r. wypożyczalnię książek do nauki języków obcych pod nazwą „Księgozbiór Lingwistyczny Biblioteki Głównej”, a w 1987 r. Dział Dokumentacji Prac Naukowo-Badawczych. W 1989 r. nastąpiło połączenie Oddziału Informacji Naukowej i Działu Dokumentacji Prac Naukowo-Badawczych w Oddział Informacji i Dokumentacji Naukowej. W 1998 r.otwarto w bibliotece Centrum Dokumentacji Europejskiej. W 1999 r. na bazie Biblioteki Akademii Rolniczo Technicznej, a także Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej utworzono Bibliotekę Główną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dyrektorzy

Zbiory

Zbiory biblioteki gromadzono zgodnie z kierunkami kształcenia uczelni. Dotyczyły one zagadnień rolnictwa, zootechniki, przemysłu spożywczego, rybactwa, geodezji, weterynarii, budownictwa, mechaniki, a w dalszej kolejności zagadnień zarządzania i ekonomii. Ważną grupę publikacji stanowiły też książki z zakresu nauk społecznych, historii, medycyny oraz wydawnictwa informacyjne. W 1999 r. biblioteka posiadała 529 912 woluminów, w tym:

  • 367 679 woluminów wydawnictw zwartych
  • 107 371 woluminów czasopism
  • 54 862 jednostek zbiorów specjalnych

Działalność

Poza swoimi podstawowymi zadaniami, jakimi były gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, od 1955 r. placówka prowadziła zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla swoich studentów, organizowała również praktyki wakacyjne dla studentów bibliotekoznawstwa, m.in. z Uniwersytetu Wrocławskiego (od 1965 r.). Od 1956 r. placówka gromadziła mikrofilmy, w latach 1960-1970 działała w jej strukturze Pracownia Fototechniczna, a od 1986 r. Pracownia Reprograficzna. Już od 1983 r. biblioteka umożliwiała wyszukiwanie literatury ze światowych baz danych w ramach systemu BRIOLIS. W bibliotece organizowano też szkolenia, sympozja i konferencje naukowe, jak np. pod hasłem „Biblioteki województwa olsztyńskiego w 10-lecie Ustawy o bibliotekach” (1978 r.). Pracownicy tej placówki byli aktywną grupą bibliotekarzy środowiska olsztyńskiego; pracowali społecznie w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, uczestniczyli w krajowych komisjach, podejmowali też prace badawcze. W okresie istnienia biblioteki pięć osób uzyskało stopnie doktorskie: Jan Wróblewski, Cecylia Bieguszewska, Danuta Bobrzecka, Witold Rumszewicz, Włodzimierz Sebastyański. Pracownicy opublikowali wiele bibliografii i informatorów, opracowań na temat czytelnictwa, dziejów biblioteki, wykorzystania zasobów i potrzeb użytkowników. Bibliografia publikacji pracowników biblioteki na koniec 1999 r. liczyła łącznie 95 pozycji.

Bibliografia

  1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 11-16.
  2. Konieczna, Danuta: Dzieje olsztyńskich bibliotek / Danuta Konieczna. - Olsztyn : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny, 2008. - S. 24-30.