Archiwum Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Książka Józefa Śliwińskiego - kuratora Archiwum.
Wydawnictwo WSP Olsztyn 1994. Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Wydawnictwo WSP.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Archiwum działające w latach 1980-1999.

Historia

W 1974 roku powstała w Olsztynie Wyższa Szkoła Pedagogiczna, z przekształcenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Powołanie Archiwum nastąpiło 2 stycznia 1980 roku zarządzeniem rektora prof. Juliusza Popowicza. Funkcjonowało jako składnica akt, która zajmowała się przyjmowaniem i przechowywaniem dokumentacji wytworzonej przez komórki uczelni. Osobą odpowiedzialną został Czesław Przeradzki, pracujący na uczelni na etacie inspektora BHP.

Archiwum mieściło się w Domu Studenta nr 1 przy ul. Żołnierskiej 14 w Olsztynie. 1 lipca 1990 roku utworzono stanowisko kuratora Archiwum, będącego pełnomocnikiem Rektora. Do jego kompetencji należał nadzór merytoryczny i naukowy nad funkcjonowaniem i organizacją Archiwum. Zatrudniono również wykwalifikowanego archiwistę, który zapewniał prawidłową organizację i działalność archiwum. Pełnił nadzór naukowy i merytoryczny, opracował „Jednolity rzeczowy wykaz akt”. Kuratorem został doc. dr hab. Józef Śliwiński, pracownik Instytutu Historii WSP.

1 czerwca 1990 WSP otrzymała nowy gmach przy ul. Głowackiego 17, gdzie również znalazło swoje miejsce Archiwum uczelniane. Zajmowało wówczas piwnicę o powierzchni 170 m² oraz pomieszczenia biurowe. Zgromadzono wówczas wszystkie archiwalia uczelniane. Archiwum przyporządkowano prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą.

1 kwietnia 1996 powołano na stanowisko kierownika Archiwum mgr Danutę Kasparek (absolwentkę historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ze specjalizacją archiwalną). W 1996 roku uchwałą Senatu WSP zostało podporządkowane rektorowi, a w 1997 uzyskało status jednostki ogólnouczelnianej. Zatwierdzony został „Regulamin funkcjonowania Archiwum WSP w Olsztynie”. Określał on strukturę i zakres działania. Instrukcja archiwalna (1997) określała cele i zadania Archiwum WSP, określała zasady i tryb postępowania z aktami, sposób przechowywania i udostępniania oraz brakowania. Została zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Olsztynie.

W 1998 roku Archiwum otrzymało dodatkowe pomieszczenia magazynowe przy ul. Kasprzaka 18 (obecnie Obrońców Tobruku 3). Archiwum zakończyło swoją działalność po powstaniu w 1999 roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zasób Archiwum WSP obejmował lata 1969-1999 i wynosił 420 m.b. Archiwum WSP połączono z Archiwum Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie tworząc Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zasób

Zasób stanowiły akta:

  • Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (uczelni funkcjonującej w latach 1969-1974)
  • Oddziału Zamiejscowego WSP w Łomży działającego w latach 1988-1994
  • Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego działającego w latach 1990-1995
  • Akta Wydziałów Humanistycznego, Pedagogicznego, Matematyczno-Przyrodniczego, Wychowania Artystycznego, Studium Wychowania Fizycznego, Studium Wojskowego
  • Akta Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą, Działu Kształcenia i Spraw Studenckich, Działu Wydawniczego, Kwestury, Działu Gospodarczego, Sekretariatu Rektora, Działu Kadr i Spraw Socjalnych, Radcy Prawnego, Rzecznika Prasowego, Biblioteki, Działu Technicznego

Bibliografia

  1. Kasparek, Danuta: Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / Danuta Kasparek // W : Olsztyńskie archiwa : informator / pod red. Danuty Kasparek. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie ; Wydawnictwo Littera, 2009. – S. 51-73. – Bibliogr.