Zjazd Pisarzy Przyjaciół Warmii i Mazur

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zjazd pisarzy zorganizowany w Olsztynie w dniach 13-15 października 1960 r.

Historia

Zjazd zorganizowano w piątą rocznicę utworzenia olsztyńskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Imprezę zorganizowano dzięki pomocy finansowej i organizacyjnej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Ziem Zachodnich w Olsztynie. W prezydium zjazdu zasiadali: przewodniczący WRN prof. Marian Gotowiec, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Stanisław Tomaszewski, rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie prof. Eugeniusz Grabda i prezes Oddziału ZLP w Olsztynie Michał Lengowski.

Opis

Oficjalnie zjazd miał charakter głównie polityczny. Stąd w wystąpieniach i referatach podejmowano m.in. problematykę wyzwolenia regionu spod okupacji niemieckiej, zagrożenia rewizjonizmem, militaryzacji Zachodu i konieczności obrony przed nim przez formułowanie głosu sprzeciwu kulturowego, literackie świadectwa polskości ziem Warmii i Mazur, pokazywania pozytywnych relacji wielonarodowościowych rozwijających się na tych ziemiach po wojnie. W trakcie dyskusji literackich zwrócono uwagę na problematykę literatury Warmii i Mazur, znaczenie literatury regionalnej i różne sposoby rozumienia regionalizmu.

Przebieg

Najważniejszymi wydarzeniami zjazdu były konferencje i dyskusje literackie. W ich trakcie referaty wygłosili m.in.: Władysław Gębik, Władysław Ogrodziński, Jerzy Zawieyski, Antoni Olcha, Edward Zbigniew Martuszewski, Janusz Teodor Dybowski, Leszek Prorok, Zbigniew Zielonka, Jan Maria Gisges. Uczestnikom obrad zorganizowano wycieczki na pola Grunwaldu, a także zwiedzanie Olsztyna – zamku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Wyższej Szkoły Rolniczej. Zorganizowano także spotkania z ludnością warmińską powiatu olsztyńskiego i miejscowymi władzami (wizyta w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Powiatowej Rady Narodowej). W trakcie zjazdu podjęto decyzję o powołaniu sekcji regionalnej przy Związku Literatów Polskich. Po zakończeniu obrad sekcja literatury regionalnej uczestniczyła w wyjeździe na Mazury Wschodnie - do powiatu ełckiego, gołdapskiego, oleckiego i do części powiatu grajewskiego. Część uczestników imprezy uczestniczyło w uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu.

Bibliografia

  1. Chłosta-Zielonka, Joanna: Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 / Joanna Chłosta-Zielonka. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010, s. 111-115.
  2. Ogrodziński, Władysław: Zjazd Pisarzy - Przyjaciół Warmii i Mazur / Władysław Ogrodziński // „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. – 1961, nr l, s. 155-158.