Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Siedzibą Urzędu jest zabytkowa kamieniczka przy ul. Podwale oraz dobudowana stylizowana kamieniczka od ul. Jana z Łajs.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Organ ochrony zabytków na Warmii i Mazurach; instytucja państwowa z siedzibą w Olsztynie, obejmująca działaniem cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Instytucją kieruje Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Adres

Podwale 1
10-076 Olsztyn

Kadry

Struktura

Opisywana instytucję tworzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział Inspekcji Zabytków Nieruchomych i Ruchomych – „IZNR”
 • Wydział ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych oraz Rejestru Zabytków, Dokumentacji Zabytków i Informatyki – „IZAR”
 • Wydział Administracji – „AD”
 • Stanowisko pracy ds. Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych – „OZ”
 • Stanowisko pracy ds. Promocji i Popularyzacji Zabytków – „PPZ”
 • Stanowisko ds. Budżetu i Finansów – „BF”.

Każda z nich ma osobny zakres działania.
Ponadto Urząd posiada też dwie delegatury na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: w Elblągu oraz w Ełku, obejmujące swoim zakresem działania powiaty:

 • delegatura w Elblągu - powiaty bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski oraz Elbląg-miasto na prawach powiatu;
 • delegatura w Ełku - powiaty ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski. Opisywana delegatura prowadzi ponadto magazyn zabytków archeologicznych województwa warmińsko-mazurskiego.

Działalność

Do zakresu działania instytucji należą wszystkie sprawy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, m.in.:

 • prowadzenie rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa,
 • wydawanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków (wraz z wnioskowaniem o ujawnienie w księdze wieczystej wpisu nieruchomości lub jej części do rejestru zabytków i wykreśleniem z rejestru, a także wnioskowanie o ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym informacji o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru i o wykreśleniu z rejestru),
 • prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków,
 • uzgadnianie programów prac konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych,
 • uzgadnianie programów zagospodarowania zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem,
 • przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku odnośnych zaleceń konserwatorskich,
 • opiniowanie prac i robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nie wpisanych do rejestru zabytków, a objętych innymi formami ochrony,
 • wydawanie decyzji o użyczeniu zabytku lub kolekcji dla celów wystawienniczych lub badawczych na określony czas,
 • wydawanie decyzji określających szczegółowy zakres i rodzaj badań archeologicznych przy zabytkach,
 • wydawanie decyzji o miejscu przechowywania odkrytych, przypadkowo znalezionych lub pozyskanych w wyniku badań zabytków archeologicznych,
 • wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,
 • wydawanie pozwoleń na przemieszczanie zabytków nieruchomych, trwałe przeniesienie zabytków ruchomych z naruszeniem wystroju wnętrza, w którym ten zabytek się znajduje,
 • prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów, dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • wykonywanie zastępcze prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych\
 • wydawanie pozwoleń na wywóz czasowy zabytków za granicę
 • udzielanie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, ze środków finansowych, których dysponentem jest Wojewoda,
 • współdziałanie ze społecznymi opiekunami zabytków
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem prac konserwatorskich obiektów zabytkowych
 • opiniowanie projektów i planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę, oddanie w użytkowanie wieczyste lub podział nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

Zobacz też