Warsztaty Bałtyjskie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Cykliczna impreza, organizowana od 2005 r. w olsztyńskim zamku – siedzibie Muzeum Warmii i Mazur: wykłady prezentowane przez historyków, naukowców oraz specjalistów w zakresie szeroko pojętej historii kultury ludów ziem nadbałtyckich.

Organizator

Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Charakterystyka

Wykłady odbywa się w każdy czwartek trzeciego tygodnia danego miesiąca w salach gotyckich - „kopernikowskich” - olsztyńskiego zamku. Tematyka wystąpień porusza zagadnienia z zakresu dziejów i kultury historycznych ludów zamieszkujących od I tysiąclecia p.n.e. południowo-wschodnie ziemie nadbałtyckie, Bałtów oraz Prusów, w szerokim spektrum chronologicznym – aż po czasy nowożytne. Jako wykładowcy występują archeolodzy, antropolodzy kultury, historycy, etnografowie, etnolodzy i filozofowie kultury.

Przebieg

 • 2005
 • 2006
  • Mirosław Janusz Hoffmann Czy historycy nie spóźnili się z jubileuszem Olsztyna? Teren miasta przed trzema tysiącami lat (12 stycznia)
  • Robert Klimek Pruski odcinek szlaku handlowego łączącego w średniowieczu Sambię z Rusią – źródła i możliwości rekonstrukcji (16 lutego)
  • Bogdan Radziecki Problem etnohistorii Prusów (16 marca)
  • Jerzy Marek Łapo Czy Konopkowa była ladacznicą? Przeszłość Mazur w świetle dawnej wiedzy ludowej (20 kwietnia)
  • Seweryn Szczepański Jak chłop »baby« postrzegał. Antropomorficzna rzeźba kamienna w kulturze ludowej Prus Wschodnich i Zachodnich (11 maja)
  • dr Marek F. Jagodziński Truso – wikińskie emporium (19 października)
  • dr Mirosław Janusz Hoffmann Heinrich Kemke – pochwała archeologii muzealnej, czyli szkic o rzetelności oraz zaletach późnej miłości (23 listopada)
  • dr Jan Gancewski Zakon krzyżacki w Prusach na przełomie XV i XVI wieku – obraz zeświecczonej czy zreformowanej korporacji zakonnej i jej państwa? (7 grudnia)
 • 2007
  • Seweryn Szczepański Ludowe postrzeganie pruskiej przeszłości na przykładzie podań z obszaru Pojezierza Iławskiego i dorzecza Drwęcy (18 stycznia)
  • dr Arkadiusz Koperkiewicz Jemiołowo, Olsztynek, Olsztyn - najnowsze odkrycia

archeologiczne AD 2006 (15 lutego)

  • dr Kazimierz Grążawski O tak zwanej częściowej okupacji ziemi chełmińskiej przez Prusów – głos w dyskusji (22 marca)
  • Mariusz Wyczółkowski Krzyżackie systemy obronne na terenie Barcji (19 kwietnia)
  • dr Marek Radoch Wsparcie militarne księcia Witolda przez Krzyżaków w wyprawach na Tatarów 1398-1399 w świetle źródeł zakonnych (17 maja)
  • Cezary Tryk Sokolnictwo w Zakonie Krzyżackim. Wybrane zagadnienia (18 października)
  • Paweł Muszyński Wojskowość Prusów w XI-XIII wieku (6 grudnia)
 • 2008
  • Marek Mariusz Pachole „Kat w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku” (10 stycznia)
  • Sławomir Klec-Pilewski „Pilewscy, ród Prusów - jego dziedzictwo i tożsamość” (14 lutego)
  • Mirosław Janusz Hoffmann „Trzy listy Emila Hollacka do Artura Semraua. Przyczynek do dziejów archeologii Prus Wschodnich i Zachodnich” (14 lutego)
  • Jerzy Marek Łapo Strachy z mazurskiej chaty. Lokalna demonologia ludowa na marginesie książki >Tragarz duchów< (10 kwietnia)
  • prof. dr hab. Grzegorz Białuński Ród Skomandów w XIII i XIV w. (8 maja)
  • Seweryn Szczepański Archeologia w służbie nazistów - wykopaliska SS >Ahnenerbe< na grodzisku w Starym Dzierzganiu (12 czerwca)
  • dr Jerzy Marek Łapo, mgr Janusz Janowski Galindzka ucha i mazurska głowizna z niedźwiedzia. Rzecz o najnowszych wykopaliskach w Kalu, nad jeziorem Święcajty (13 listopada)
  • dr Wiesław Skrobot Mit ognia ukryty w reliktach osadnictwa na zachodnim pograniczu Prus Wschodnich (11 grudnia)
 • 2009
  • dr Mirosław Hoffmann Carl Engel i jego misja w krajach bałtyckich w ramach Komisariatu Rzeszy Wschód 1941-1942 (12 lutego)
  • Mirosław Janusz Hoffmann Trzy listy Emila Hollacka do Artura Semraua. Przyczynek do dziejów archeologii Prus Wschodnich i Zachodnich (6 marca)
  • Seweryn Szczepański Okolice Susza we wczesnym średniowieczu (12 marca)
  • Alicja Dobrosielska Gotfried Zamehl (1629-1684) – elbląski patrycjusz, poeta, historyk (23 kwietnia)
  • Robert Klimek Próba lokalizacji zaginionych zamków pruskich (14 maja)
  • dr Ryszard Sajkowski Południowa strefa nadbałtycka w świetle antycznych źródeł pisanych (22 października)
  • dr Adam Waluś „Obrzędy pogrzebowe i wierzenia religijne zachodnich Bałtów w świetle badań wykopaliskowych cmentarzysk w Piórkowie i Stolnie” (19 listopada)
  • dr Marek Franciszek Łapo Truso – nowe spojrzenie na historię wczesnośredniowiecznej Europy (17 grudnia)
 • 2010