Towarzystwo Teatru i Muzyki Ludowej w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Stowarzyszenie kulturalne, z siedzibą w Olsztynie, działające w województwie olsztyńskim w latach 1946-1948.

Historia

Towarzystwo powstało w 1946 r. jako Oddział Wojewódzki Towarzystwa Teatru i Muzyki Ludowej RP z inicjatywy Zarządu Głównego oraz grona działaczy oświatowych, pracujących w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie. Przygotowania do powstania oddziału trwały od grudnia 1945 r. W styczniu 1946 r. powołano Tymczasowy Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli: Władysław Gębik, Józef Knotz i Tadeusz Gączowski. 18 lutego 1946 r. komitet uzyskał zgodę Zarządu Głównego Towarzystwa na utworzenie oddziału w Olsztynie, który został oficjalnie zarejestrowany 19 marca 1946 r. Pierwszy Zarząd Główny Towarzystwa tworzyli:

W kwietniu 1947 r. wybrano nowy Zarząd w składzie:

Na początku roku 1948 ponownie wybrano Zarząd, do którego weszli:

20 marca 1948 r. Towarzystwo Teatru i Muzyki Ludowej w Olsztynie zostało włączone do Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych RP i przekształcone w jego Wydział Teatralny.

Cele

Statut Towarzystwa Teatru i Muzyki Ludowej RP wymieniał następujące cele istnienia stowarzyszenia: „upowszechnienie i doskonalenie działalności społecznej w dziedzinie teatrów, chórów i muzyki oraz tworzenie warunków do korzystania przez najszersze warstwy społeczne z dorobku kulturalnego narodu i czynnego ich udziału w tworzeniu nowych wartości kulturalnych”[1]. Działacze olsztyńscy nie przejęli wymienionych celów statutowych dosłownie, ale starali się dostosować je do specyfiki regionu. Poprzez pracę na rzecz rozwoju teatru i muzyki chcieli:

  • wspierać proces repolonizacji ziem Warmii i Mazur
  • zabiegać o włączenie dorobku kultury Warmii i Mazur do kultury narodowej Polski
  • zbierać i opisywać melodie ludowe warmińskie i mazurskie
  • działać na rzecz repolonizacji i integracji ludności (głównie poprzez teatr amatorski)
  • włączyć się w życie kulturalne regionu
  • tworzyć nową jakość kultury regionu, opartą na kulturze ludowej autochtonów i kulturze innych regionów
  • łączyć działalność kulturalną z oświatową i wychowawczą na rzecz dorosłych.

Działalność

Towarzystwo podejmowało różnorodną działalność na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz oświaty dorosłych w województwie olsztyńskim. Jednym z pierwszych przedsięwzięć organizacji była budowa bazy koniecznej dla rozwoju amatorskiego ruchu teatralnego (szatnia teatralna, biblioteka repertuarowa). Szatnię teatralną, przy której działała również pracownia krawiecka, zorganizowano w marcu 1946 r. Towarzystwo zorganizowało także kurs kukiełkowy dla członków teatrów amatorskich (na przełomie 1946/1947). Stowarzyszenie było organizatorem „Godów Wiosennych”, wydarzenia artystyczno-kulturalnego, zaangażowanego w integrację dorobku kulturalnego Polski.
Przy Towarzystwie Teatru i Muzyki Ludowej w Olsztynie powołano teatr kukiełkowy pod kierunkiem Ireny Stankiewicz, który prowadził objazdową działalność w terenie.
Stowarzyszenie inicjowało również powstanie i wspierało działalność powiatowych oddziałów Towarzystwa w terenie: Lidzbarku Warmińskim, Górowie Iławeckim, Biskupcu, Bartoszycach, Pasłęku, Ostródzie, Kętrzynie, Piszu, Morągu, Mrągowie, Węgorzewie i Olsztynie.

Bibliografia

Bierkowski, Tadeusz: Działalność Towarzystwa Teatru i Muzyki Ludowej RP w Olsztynie w latach 1946-1948 / Tadeusz Bierkowski. – Tab. // „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. – 1975, nr 1, s. 3-20.

Przypisy

  1. Cyt. za: T. Bierkowski, Działalność Towarzystwa Teatru i Muzyki RP w latach 1946-1948, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1975, nr 1, s. 6.