Rocznik Mazurski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Zbiory WBP w Olsztynie
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Regionalny periodyk Starostwa Powiatowego w Szczytnie o charakterze naukowym, wydawany od 1995 r.

Redakcja

Komitet redakcyjny:

Adres

ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno (ratusz)

Informacje ogólne

Pierwszy numer „Rocznika…” został wydany w 1995 r. przez Związek Gmin Mazurskich „Jurand”. Od 1999 r. periodyk wydaje Starostwo Powiatowe w Szczytnie. Do 2009 r. ukazało się 13 tomów rocznika. ISSN 1426-5273.

Cele programowe czasopisma

  • budowanie tożsamości regionalnej
  • kształtowanie świadomości regionalnej i narodowej
  • popularyzacja historii Mazur
  • integracja wielokulturowego Warmii i Mazur
  • budowanie więzi lokalnej

Problematyka pisma

  • kwestie historii regionalnej i lokalnej
  • dawne i współczesne badania historyczne
  • dzieje środowisk lokalnych
  • wielokulturowość.

Szczególnie akcentowana w periodyku jest rejestracja i dokumentacja życia codziennego. Ze względu na wydawcę (Starostwo Powiatowe w Szczytnie) „Rocznik…” przedstawia problemy funkcjonowania lokalnej społeczności powiatu szczycieńskiego na tle dziejów Polski oraz Prus Wschodnich – od czasów prehistorycznych do współczesności. Przedmiotem artykułów są więc procesy historyczne dotyczące ziemi szczycieńskiej, zjawisko kształtowania się powiatu, kwestii charakterystycznych dla tych ziem, zmian demograficznych, politycznych, gospodarczych i społecznych, które spowodował wybuch II wojny światowej. Z racji sąsiedztwa terytorialnego z Kurpiami „Rocznik…” prezentuje również kwestie wzajemnych relacji między regionami mazurskim i kurpiowski. Opisuje więc problematykę zarówno odmienności gospodarczej, społecznej oraz religijnej, jak i podobieństw etnicznych, kulturowych i językowych.

Bibliografia

  1. „Rocznik Mazurski” / red. RM // „Borussia”. – (2004), dod., s. I-XVI.