Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe Sasinia

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo Ostródzkiego Stowarzyszenia Kulturowego Sasinia nawiązuje do pierwszego herbu Ostródy
Logo OSK Sasinia ze zbiorów Stowarzyszenia

Stowarzyszenie mające na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi społecznemu i kulturalnemu w Ostródzie i powiecie ostródzkim, działające od 2000 r.

Siedziba

ul. Sienkiewicza 9, II p. 14-100 Ostróda

Władze

Historia

Stowarzyszenie powstało w 2000 r., jego rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w 2001 r. Stowarzyszenie zrzesza ponad czterdzieści osób, które działają na rzecz rozwoju kultury lokalnej, dziedzictwa kulturowego oraz aktywizacji obywatelskiej i społecznej.

Cele

Głównych celów Stowarzyszenia wymienia się:

 • działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • upowszechnianie wiedzy historycznej, w szczególności o Ostródzie i powiecie ostródzkim
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami i społeczeństwami
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych
 • wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym m.in. takich grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia
 • działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego


Działalność

Uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej na bramie XVIII wiecznego cmentarza Polska Górka, w ramach projektu Mazurska Wieża Babel
Fot. Ze zbiorów OSK Sasinia

Realizując swoje cele Stowarzyszenie podejmuje szereg zróżnicowanych działań, m.in.:

 • upowszechnia wiedzę o Ostródzie i powiecie ostródzkim (opublikowano ponad 200 artykułów w lokalnej prasie, od 2003 r. Stowarzyszenie wydaje internetowe czasopismo „Prowincja”, zrealizowano filmy dokumentalne o historii i zabytkach powiatu ostródzkiego, a także audycje radiowe o przeszłości regionu ostródzkiego oraz Warmii i Mazur)
 • współpracuje z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie historii, działalności społecznej i kulturalnej (w latach 2003-2004 prowadzono Powiatowe Centrum Informacji Pozarządowej mające na celu wspieranie organizacji i stowarzyszeń powiatu ostródzkiego)
 • organizuje pokazy audiowizualne dla osób i organizacji zainteresowanych przedmiotem działania Stowarzyszenia
 • realizuje własny program „Film i historia” prezentujący historię regionu ostródzkiego (do tej pory zrealizowano następujące filmy: Napoleon w Ostródzie. Rok 1807, Historia zamku w Miłakowie, Umierające cmentarze, Emil von Behring dobroczyńca ludzkości
 • organizuje turystykę krajoznawczą w ramach wyjazdów wycieczkowych
 • pomaga w dotarciu do materiałów archiwalnych niezbędnych do opracowań historycznych
 • bierze udział w ogólnopolskich konkursach poetyckich i literackich
 • organizuje wystawy np. „Za Świętą Sprawę - Żołnierze Łupaszki” (2002), „Ostróda we wspomnieniach mieszkańców”
 • organizuje odczyty, seminaria i sesje naukowe, jak np. „Podziemie niepodległościowe po II Wojnie Światowej na Warmii i Mazurach”
 • bierze udział w różnych projektach, programach i inicjatywach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, m.in.: „Mazurska Wieża Babel”, „Bez Barier”, „Wspólne Dziedzictwo”, „Pamięć i Teraźniejszość”, „Spotkania Przyjaciół”, „Krok po kroku do współpracy - sąsiedzkie spotkania Ostróda-Gusiew-Oziersk”, „Kolejny krok do współpracy”, „Spotkania z historią bliską”

Stowarzyszenie było również inicjatorem ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej działalności V Wileńskiej Brygady AK w powiecie ostródzkim, ustawienia pomnika plebiscytowego na miejscu, na którym stał przed II Wojna Światową, a także opracowania katalogu nieznanych zabytków powiatu ostródzkiego. Stowarzyszenie współpracuje przy tym z władzami samorządowymi różnego szczebla, lokalnymi i ogólnopolskimi mediami, a także m.in.: Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Fundacją „Sozidanie” z Ozierska (Obwód Kaliningradzki), Wspólnotą Kultury Polskiej z Gusiewa (Obwód Kaliningradzki), Instytutem Pamięci Narodowej, Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA”, Stowarzyszeniem „INICJATYWA” w Ostródzie, Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” w Ostródzie, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej - Kołem w Ostródzie, Stowarzyszeniem byłych mieszkańców powiatu ostródzkiego (Osterode am Harz, Niemcy), Stowarzyszeniem Mniejszości Niemieckiej „JODŁY” w Ostródzie, Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie, Fundacją Rozwoju Regionu Łuta, Morąskim Domem Kultury, Towarzystwem Miłośników Olsztynka, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie, Muzeum w Ostródzie.


Pomniki i tablice pamiątkowe

Multimedia


Film udostępniony w ramach projektu Regionalna Kronika Filmowa

Bibliografia

Zobacz też