Missa Aurea

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Łacińska uroczysta mszy maryjna – śpiewana liturgia średniowieczna, autorsko opracowana i wykonywana przez członków Scholi Teatru „Węgajty” od 2002 r.

Opis

W opisywanej mszy maryjnej tzw. części stałe (Kyrie eleison, Gloria, Sanctus, Agnus Dei) zaczerpnięte zostały z dziewiątej mszy gregoriańskiej na Święto Błogosławionej Marii Dziewicy. Części zmienne należą do proprium na właściwe święto. W interpretacji Scholi Teatru „Węgajty” opisywanej mszy towarzyszyło wykonanie dramatu liturgicznego z XIV w. – Ordo Annuntiatione oraz pieśni pielgrzymów ze Szkarłatnej Księgi (Llibre Vermell). Całość (według źródeł późnośredniowiecznych) artyści nazwali Złotą Mszą – Missa Aurea. Szkarłatna Księga to XIV-wieczny zbiór pieśni maryjnych, śpiewanych przez pielgrzymów, podróżujących do klasztoru na świętej górze Montserrat w Katalonii (Hiszpania). Charakter owych pieśni odbiegał od współczesnych wyobrażeń na temat pieśni pątniczej, będąc wyrazem bogactwa form przeżywania i wyrażania uczuć religijnych w średniowieczu. Dzięki zachowanym obok warstwy muzycznej wskazówkom wykonawczym wiadomo, że pieśniom towarzyszył taniec. Utwory te, zapisane jako ballada, czyli tańce kołowe, pielgrzymi wykonywali na końcu swej długiej i wyczerpującej drogi, po wejściu do kościoła – przed samym ołtarzem. Jako że dokładny opis choreograficzny nie zachował się, artyści Scholi z Węgajt nie tylko korzystali z wielu źródeł, by jak najstaranniej odtworzyć kształt tego elementu Złotej Mszy, lecz również sami stworzyli oparte na tradycji odpowiednie formy taneczne. Liturgia została po raz pierwszy wykonana po raz pierwszy 15 sierpnia 2002 r. (w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego 2002.) w olsztyńskiej Archikatedtedrze św. Jakuba i od tego czasu stanowi ważną część ich repertuaru.

Twórcy

Obsada

Bibliografia

  1. Missa Aurea : dramat liturgiczny „Ordo Annuntiatione” (XIV w.) i pieśni pielgrzymów z „Llibre Vermell” (XIV w.) podczas IX Mszy gregoriańskiej In festis B. Mariae Virginis. – Nowe Kawkowo: Schola Teatru Wiejskiego „Węgajty”, 2002.