Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo stowarzyszenia.
Członkowie stowarzyszenia.
Źródło: www.mtn.elk.org.pl
Pismo Mazurskiego Towarzystwa Naukowego.
Jerzy Cichowicz, Ełk, 2008.

Stowarzyszenie działające od 2004 r. na terenie Ełku i Pojezierza Ełckiego.

Siedziba

ul. Tadeusza Kościuszki, 23 19-300 Ełk

Historia

Pierwsze spotkanie dotyczące powołania towarzystwa naukowego w Ełku odbyło się 16 maja 2003 r. w Centrum Studiów Bałtyckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W trakcie kilku kolejnych spotkań powołano zespół do spraw opracowania statutu organizacji, a także, na wniosek dr Alfonsa Bobowika, przyjęto nazwę Mazurskie Towarzystwo Naukowe. W dniu 1 grudnia 2003 r. odbyło się zebranie założycielskie, na którym wybrano prezesa Towarzystwa w osobie Alfonsa Bobowika oraz 5 osobowy Zarząd. W marcu 2004 r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Zgodnie ze statutem działa ono przy Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku. Aktualnie skupia 29 członków, w tym 6 członków honorowych

Władze

Władze w Towarzystwie sprawuje Zarząd, w składzie:

Cele

 • wspieranie i rozwój nauki, ze szczególnym uwzględnieniem historii, kultury i gospodarki Ełku oraz Pojezierza Ełckiego
 • integrowanie środowisk naukowych i twórczych miasta, powiatu i regionu na rzecz realizacji wspólnego programu rozwoju nauki i kultury
 • rozwijanie badań w dziedzinie zachowania i przenikania kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich

Działalność

Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. przez:

 • organizowanie sympozjów, konferencji i innych posiedzeń naukowych, jak np.:
  • sympozja poświęcone: Jerzemu Cichowiczowi (2004), pamięci Ireny Tamary Misztal (2004), genezie i walce polskich sił zbrojnych na froncie zachodnim w czasie II wojny światowej oraz działaniom zbrojnym ZWZ-AK na Białostocczyźnie i Augustowszczyźnie (2006)
  • seminaria dotyczące: 66 rocznicy pierwszej deportacji Polaków na Syberię (2006), badań naukowych i wydawnictw o najnowszej historii Ełku i Ziemi Ełckiej (2006)
  • konferencje pod hasłem: „W poszukiwaniu domu i Ojczyzny na Mazurach” (2004), „Początki polskiej gospodarki w Ełku i Powiecie Ełckim w latach 1945-1950” (2006), „150 rocznica urodzin Michała Kajki” (2008), „Zachowania i przenikania kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich w XX wieku” (2009, 2010)
 • publikację dorobku naukowego członków stowarzyszenia w dostępnych pismach naukowych i publikatorach własnych - „Rocznik Ełcki
 • prowadzenie działalności wydawniczej – opublikowano m.in.
  • Janusza Jasińskiego, Michał Kajka 1858-1040: życie - spuścizna literacka - rodzina - polemiki - wiersze (2009)
  • Jerzego Cichowicza, Mazurskie echa : przewodnik turystyczny literacko-historyczny po Pojezierzu Ełckim i Mazurach (2008)
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie do celów naukowych i edukacyjnych dokumentów i wydawnictw regionalnych
 • podejmowanie inicjatyw i działań integrujących miejscowe środowisko naukowe i środowisko lokalne, jak np.:
  • organizowanie konkursów np. konkurs poezji patriotycznej, konkurs pamiętnikarski pod hasłem „60 lat na Mazurach” czy „65 lat na Mazurach - Mój start w dorosłe życie”
  • realizacja projektu pt. „Wspólnie piszemy o historii Ełku i Ziemi Ełckiej - Fakty i ludzie”
  • organizowanie spotkań autorskich, jak np. promocja tomiku wierszy Girlandy mazurskie Henryka Ćwikowskiego (2005), spotkanie pisarzy regionalistów z Ełku i powiatów sąsiednich (2006)
  • spotkania związane z uroczystościami i obchodami rocznicowymi
  • wystawy - wystawa malarstwa współczesnego (2005, 2006, 2007)

Towarzystwo współpracuje przy tym z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku i innymi uczelniami wyższymi, towarzystwami, stowarzyszeniami naukowymi, społeczno- kulturalnymi i edukacyjnymi w kraju i za granicą.

Nagrody i wyróżnienia

 • Dyplom w Wojewódzkim Konkursie Organizacji Pozarządowych „Godni Naśladowania” (2008)
 • Wyróżnienie w ramach nagrody „Bociana Ełckiego” przyznawanej przez Starostę Ełckiego, za działalność na rzecz rozwoju i upowszechnienia kultury na terenie powiatu (2009)
 • Dyplom w Wojewódzkim Konkursie Organizacji Pozarządowych „Godni Naśladowania”, za osiągnięcia naukowe i edukacyjne w 2008 r. (2009)

Bibliografia

 1. Kronika I kadencji Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku : (2003-2008) / oprac. Alfons Bobowik // Rocznik Ełcki. - T. 4 (2007), s. 111-121.
 2. Bobowik, Alfons: Działalność statutowa Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku / Alfons Bobowik // „Rocznik Ełcki”. - T. 5 (2008), s. 8-9.
 3. Bobowik, Alfons: Program Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku : na lata 2009-2010 / Alfons Bobowik // „Rocznik Ełcki”. - T. 5 (2008), s. 11-14.

Zobacz też