Dni Książki Człowiek-Świat-Polityka 1969

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Impreza cykliczna popularyzująca czytelnictwo na terenie województwa olsztyńskiego (obecnie warmińsko-mazurskiego), zorganizowana w dniach 20-30 listopada 1969 r. (w ramach ogólnopolskich obchodów setnej rocznicy urodzin Włodzimierza Ilicza Lenina).

Koordynator projektu

 • Sekretariat Wojewódzkiego Komitetu Dni Książki w Wojewódzkim Ośrodku Propagandy Partyjnej w Olsztynie (ul Głowackiego – obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Cel

 • upowszechnienie czytelnictwa
  • literatury popularyzującej zasady i kierunki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
  • publikacji inspirujących do aktywnego działania dla dobra Polski i jej socjalistycznego rozwoju
  • opracowań popularyzujących marksistowsko-leninowską wiedzę o problemach społeczno-politycznych Polski i współczesnego świata
 • zapoznanie „jak najszerszych rzesz społeczeństwa z wiecznie żywymi ideami Lenina, z jego dorobkiem teoretycznym i praktycznym”

Hasła programowe

 • 25 lat PRL
 • Lenin – twórca teorii i praktyki budownictwa socjalistycznego
 • Człowiek-Świat-Polityka
 • Książka w służbie socjalizmu i pokoju
 • Książka szkołą wychowania obywatelskiego, patriotyzmu i internacjonalizmu
 • Jedność krajów socjalizmu
 • Pokój dla Wietnamu
 • Zawsze z Partią
 • Nigdy więcej wojny
 • Byliśmy, jesteśmy, będziemy
 • Książka źródłem wiedzy Polsce i świecie współczesnym
 • Rewizjonizm niemiecki groźbą dla ludów Europy
 • Zdobytą wiedzę wykorzystaj dla dobra kraju
 • Wyzwolenie społeczne dla walczących ludów Azji i Afryki
 • Polska Ludowa – Twoją Ojczyzną

Przebieg

Dni Książki programowo przebiegały w poszczególnych miejscowościach województwa w łączności z centralnymi oraz wojewódzkimi obchodami 25-lecia Polski Ludowej oraz 30. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Koncentracja organizowanych imprez miała miejsce w dużych zakładach pracy, ośrodkach propagandy partyjnej, szkołach i wyższych uczelniach, ośrodkach szkoleniowych organizacji młodzieżowych, klubach wiejskich, bibliotekach, księgarniach oraz innych placówkach kulturalnych. W miastach powiatowych powołano Powiatowe Zespoły Obchodów Dni Książki, których organizację działań oparto o indywidualne programy szczegółowe. Inauguracja Dni Książki miała miejsce 20 listopada 1969 r. w Domu Środowisk Twórczych w Olsztynie.

Formy popularyzacji

Prelekcje, odczyty, spotkania z autorami i działaczami, dyskusje, wystawy, konkursy, rozwijanie kolportażu w mieście i na wsi, nasilenie recenzji i informacji o wydawnictwach społeczno-politycznych w prasie i radiu, wzmożenie różnorodnych form sprzedaży preferowanej literatury (kiermasze, akcje ofertowe, subskrypcje).

Cele

Organizatorzy wojewódzcy - zadania

 • Państwowe Przedsiębiorstwo „Dom Książki” w Olsztynie (obecnie Książnica Polska)
  • włączenie do akcji popularyzującej czytelnictwo - koordynacja działań - wszystkich księgarń na terenie województwa olsztyńskiego
  • organizacja w oknach placówek ekspozycji książek społeczno-politycznych
  • urządzenie we wnętrzach placówek wystawek preferowanych książek – ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych pozycji
  • propagowanie we wszystkich środkach masowego przekazu (prasa, radio, oferty, kolportaż) Klubu Miłośników Książki (priorytet - przekroczenie liczby 900 uczestników)
  • współdziałanie w organizacji wystawek-kiermaszy w szkołach, zakładach pracy i klubach rolnika
  • organizacja spotkań z autorami, publicystami, naukowcami w Klubach Miłośników Książki
  • dostarczanie materiałów informacyjno-propoagandowych do radia i prasy
  • dostarczanie do szkół, radiowęzłów oraz ośrodków propagandy partyjnej taśm propagandowych
  • wykonanie własnych druków reklamowych (2 exlibrisy i oferty) oraz wysyłane ich do księgarń, klubów rolnika i odbiorców indywidualnych razem z materiałami propagandowymi oraz informacyjnymi otrzymanymi z Centrali Księgarstwa, Składnicy Księgarskiej i od wydawnictw
 • Wydział Kultury Urzędu Miasta w Olsztynie
  • pomoc instytucjom podczas organizacji imprez
  • włączenie się w organizację wystaw
  • pomoc przy organizacji spotkań autorskich
 • Związki zawodowe
  • pomoc przy kolportażu preferowanych książek poprzez kierowanie aktywistów z zakładów pracy do funkcji społecznych popularyzatorów książki
  • propagowanie haseł Dni Książki
  • inicjowanie zakładania biblioteczek społeczno-politycznych w zakładach pracy
  • popularyzacja preferowanych książek w szkoleniu związkowym
 • Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki „Ruch” w Olsztynie
  • włączenie do akcji wszystkich wiejskich klubów, organizujących ekspozycje książek i propagujących hasła Dni Książki
  • organizacja 300 spotkań i odczytów o tematyce społeczno-politycznej
 • Biblioteki
  • włączenie wszystkich filii do popularyzacji Dni Książki
  • uzupełnienie księgozbiorów pozycjami związanymi z problematyką obchodów
  • prowadzenie dyskusji z pracownikami nad wybranymi książkami
  • organizacja spotkań dyskusyjnych dla czytelników
  • propagowanie Klubu Miłośników Książki oraz haseł Dni Książki
  • organizacja wystawek książek
 • Kluby oficerskie
  • organizacja kolportażu książek społeczno-politycznych
  • eksponowanie haseł popularyzujących Dni
 • Polskie Radio
  • codzienne nadawanie audycji poświęconych Dniom Książki (w tym felietony, recenzje, konkursy, omówienia przebiegu, lektura fragmentów książek – łącznie 12 audycji)
  • Nasza Wieś
  • ogłoszenie konkursu popularyzującego preferowane książki
  • organizacja kilku spotkań z mieszkańcami wsi w celu popularyzacji preferowanej literatury, zwłaszcza nt. polityki rolnej i wychowania obywatelskiego
  • zwiększenie ilości recenzji o preferowanych książkach oraz informacji nt. Dni Książki
 • Warmia i Mazury
  • umieszczenie szeregu pozycji popularyzujących hasła Dni Książki
  • ogłoszenie konkursu nt. literatury Warmii i Mazur
 • Głos Olsztyński
  • druk regulaminu, wykazu preferowanych książek oraz innych materiałów dotyczących Klubu Miłośników Książki
  • propagowanie literatury społeczno-politycznej oraz informacja o przebiegu Dni Książki
 • Panorama Północy
  • zamieszczenie recenzji książek społeczno-politycznych
 • Kuratorium Okręgu Szkolnego, Ośrodki Metodyczne, Związek Nauczycielstwa Polskiego
  • popularyzacja programu Dni Książki wśród młodzieży
  • szkolenie młodzieży, m.in. w czasie lekcji wychowawczych
 • szkoły województwa
  • organizowanie wystawek, kiermaszy, spotkań autorskich oraz konkursów - m.in. popularyzacja XI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
  • organizacja powiatowych konferencji, poświęconych tematyce upowszechniania literatury społeczno-politycznej, prelegentów - wykładowców i kierowników Uniwersytetów Powszechnych
  • organizacja w środowiskach wiejskich i robotniczych po 200 odczytów na temat
   • 100. rocznica urodzin Lenina
   • 52. rocznica Rewolucji Październikowej
   • 25. rocznica wyzwolenia Warmii i Mazur
 • Uniwersytet Powszechny w Olsztynie
  • organizacja jednego zajęcia poświęconego popularyzacji preferowanej literaturze
 • Związek Młodzieży Socjalistycznej, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Młodzieży Wiejskiej
  • organizacja w środowiskach młodzieży szkolnej zbiorowej lektury dzieł Lenina
  • dyskusje na temat działalności Lenina i wydarzeń społeczno-politycznych w świecie **organizacja spotkań autorskich
  • organizacja wystaw książek
  • uczestnictwo w konkursie czytelniczym pn. „Czytamy o Polsce i świecie współczesnym
  • organizacja zgaduj-zgaduli na temat „Świat, w którym żyjemy”
 • Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
  • włączenie do akcji wszystkich klubów rolnika (organizacja wystawek oraz spotkań autorskich)
  • wydanie polecenia w sprawie zaopatrzenia klubów rolnika w literaturę społeczno-polityczną
 • Naczelna Organizacja Techniczna
  • zamieszczenie w „Biuletynie Organizacyjnym NOT” zestawienia tytułów preferowanej literatury
 • Związek Literatów Polskich. Oddział Warmińsko-Mazurski
  • udział w spotkaniach autorskich