Biblioteka Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Biblioteka specjalna, zorganizowana w Muzeum Mazurskim w Olsztynie (do 1975), następnie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Siedziba

Mieści się w siedzibie Muzeum, Zamku Kapituły Warmińskiej, przy ul. Zamkowej 2 w Olsztynie.

Historia

Początki biblioteki sięgają powstania Muzeum. W 1947 roku zatrudniony został Michał Chomin, bibliotekarz i nauczyciel, który zajął się organizacją biblioteki.

Kadry

Biblioteką kierowali:

Działalność

Działalność biblioteki polega na gromadzeniu zbiorów, ich opracowywaniu, udostępnianiu oraz pracach informacyjnych i popularyzatorskich. Powierzchnia biblioteki wynosi 159 m². Rocznie odwiedza ją około 2 tysięcy czytelników, udostępnianych jest około 9 tysięcy woluminów. W 1997 rozpoczęto wdrażanie systemu komputerowego. Zbiory udostępniane są w czytelni. Na zewnątrz jedynie pracownikom muzeum i bibliotekom w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Oprócz pracowników Muzeum ze zbiorów biblioteki korzystają: pracownicy naukowi Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, studenci i pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, konserwatorzy zabytków, plastycy, numizmatycy, dziennikarze, uczniowie szkół średnich. W 2009 roku biblioteka przystąpiła do projektu digitalizowania zbiorów i powołania Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej. Biblioteka udziela informacji osobom prywatnym i instytucjom na zgłoszone zapytania, opracowuje kwerendy. Bierze udział w życiu Muzeum. Przygotowuje wystawy oraz materiały prezentowane w muzealnych cyklach „Życiorysy” , „Cymelia”, „Muzeum w Gazecie”. Organizuje lekcje muzealne dla uczniów i studentów.

Zbiory

Pierwszymi książkami w księgozbiorze biblioteki były prace z byłego Heimatmuseum mieszczącego się na olsztyńskim zamku, przed wojną. Były to prace w języku niemieckim o Olsztynie autorstwa Antona Funka i Bernarda Gigalskiego. Zbiory Biblioteki stopniowo powiększały się. Przekazywane książki pochodziły z opuszczonych mieszkań, instytucji poniemieckich, akcji zbierania dubletów w instytucjach naukowych związanych z Warmią i Mazurami oraz muzealnictwem, darów społeczeństwa. Księgozbiór powiększany był dzięki zakupom oraz wymianie. W 1947 roku biblioteka posiadała 3,5 tys. woluminów. W 2004 roku księgozbiór biblioteki stanowił 50 280 woluminów książek, 13 764 woluminy czasopism, 2063 stare druki, 651 jednostek rękopisów i 276 innych jednostek zbiorów specjalnych. Biblioteka gromadzi zbiory związane z działalnością Muzeum oraz jego poszczególnych działów. Księgozbiór obejmuje problemy historii sztuki, archeologii, rzemiosła artystycznego, malarstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, przyrody. Polskie i obce piśmiennictwo związane z Warmią i Mazurami oraz ziemiami sąsiadującymi. W zbiorach biblioteki znajdują się stare druki:

 • inkunabuł z biblioteki Mikołaja Kopernika zawierający dwa dzieła medyczne Pavia (1485) i Bologna (1487 r.)
 • druki dzieł Mikołaja Kopernika (drugie i trzecie wydanie Bazylea 1566 i Amsterdam 1617)
 • księga rachunkowa szpitala Świętego Ducha w Dobrym Mieście z lat 1576-1594
 • największy w regionie zbiór dzieł Ignacego Krasickiego
 • zbiór edyktów i patentów z XVIII wieku wydany w Królewcu i Kwidzynie
 • druki z oficyny braniewskiej wydane w latach 1697-1773
 • rękopisy z braniewskiego kolegium jezuickiego z XVII wieku
 • zbiór książek i czasopism drugiego obiegu z lat 1973-1989
 • zbiory pamiątek po Tadeuszu Stępowskim, Marynie Okęckiej-Bromkowej, Hieronimie Skurpskim
 • zbiór prasy podziemnej z lat 1981-1989
 • zbiory czasopism:
  • „Altpreussische Forschungen” (Königsberg 1924-1942)
  • „Altpreussische Monatssrift” (Königsberg 1864-1922)
  • „Gazeta Mazurska“ (Warszawa-Działdowo 1924-1931)
  • Wiadomości Mazurskie“ (1945-1947)

Bibliografia

 1. Konieczna, Danuta: Biblioteka Muzeum Warmii i Mazur / Danuta Koniecza // W : Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2006. – S. 250-254.

Zobacz też