Bartoszycki Dom Kultury

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Bartoszycki Dom Kultury
Źródło: bdkbartoszyce.pl

Samorządowa instytucja upowszechniania kultury działająca na terenie Bartoszyc od 1957 r.

Siedziba

ul. Bohaterów Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce

Dyrektor

Historia

Placówka została otwarta 3 listopada 1957 r., a powołano ją jako Powiatowy Dom Kultury. Spełniała ona rolę instytucji środowiskowej i instrukcyjno-metodycznej, a jej otwarcie umożliwiło mieszkańcom Bartoszyc korzystanie z występów zawodowych zespołów artystycznych, teatrów, estrad objazdowych. Przy organizacji imprez placówka współpracowała ze związkami zawodowymi, szkołami i organizacjami spółdzielczymi. Nawiązano także współpracę z Teatrem im. S. Jaracza w Olsztynie, dzięki czemu w Bartoszycach były wystawiane prapremiery niektórych sztuk teatralnych. Przy domu kultury organizowano wówczas spektakle teatralne, występy zespołów amatorskich, spotkania, wieczory towarzyskie, szkolenia z zakresu muzyki, teatru, tańca. Przez kilka lat istniały też: chór mieszany, zespoły recytatorskie, teatralne, orkiestra dęta, a także koło filatelistyczne i Bartoszyckie Towarzystwo Fotograficzne. W kolejnych latach przeprowadzano modernizację placówki. Ulegał też zmianie profil jej działalności. Powstawały nowe koła zainteresowań, zespoły artystyczne dla dzieci i dorosłych, zespoły muzyczne, jak Kapela Podwórkowa „Barty”, „Pech”, Zespół Wokalno-Taneczny „Drops”, zespoły śpiewacze „Przyśpiewka z zapaski” i „Wiarusy”, zespół poezji śpiewanej „Medium”, zespół rockowy „Herkus Monte”. Równocześnie organizowano kursy języków obcych, kursy tańca towarzyskiego, tworzenia makram, szkółkę gry na cymbałach, koło plastyków amatorów, koło iluzjonistów, grupy twórcze – Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja”, Dziecięca Grupa Poetycka „Wersie”. Oprócz pracy w kołach i zespołach placówka prowadziła działalność o charakterze masowym, min. spektakle teatralne, koncerty, wystawy, konkursy, kiermasze, dyskoteki, imprezy obrzędowe. Odbywały się tutaj działania o zasięgu wojewódzkim: eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej, Przegląd Zespołów Teatralnych „Bakcyl”, czy Wystawa Tkaniny, Koronki i Haftu Ludowego.

Cele

Celem Bartoszyckiego Domu Kultury jest prowadzenie różnorodnej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, promocja kultury oraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej.

Działalność

Podstawowe zadania Bartoszyckiego Domu Kultury to :

  • tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego i różnych form edukacji kulturalnej
  • wspieranie i promocja twórczości artystycznej wszystkich dziedzin sztuki
  • troska o kultywowanie tradycji ludowych, obrzędów, zwyczajów, rozwój folkloru, rękodzieła ludowego
  • nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w dziedzinie kultury
  • promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań społeczeństwa kulturą teatralną, plastyczną, muzyczną, taneczną, ludową
  • organizacja działalności rozrywkowej i sportowo-rekreacyjnej.

Zadania te placówka realizuje poprzez pracę w zespołach artystycznych i kołach zainteresowań, a także poprzez podejmowanie różnorodnych działań kulturalnych, takich jak konkursy, przeglądy, projekty cykliczne i okolicznościowe wydarzenia artystyczne. Wśród cyklicznych imprez organizowanych przez placówkę znajdują się

Zobacz też