Towarzystwo Ziemi Nidzickiej

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Siedziba Towarzystwa. Fot. Grzegorz Kortas.
Źródło: xgrzegorzk.geoblog.pl

Towarzystwo regionalne o charakterze kulturalnym i historycznym, działające na terenie powiatu nidzickiego od 1983 r.

Siedziba

ul. Jagiełły 2a, 13-100 Nidzica

Historia

Towarzystwo powstało w 1983 r. z inicjatywy księdza konseniora Jerzego Otello, który już dwa lata wcześniej podjął próbę zarejestrowania Mazurskiego Zrzeszenia Kulturalnego. Jako prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego podjął się on zawiązania organizacji, która działałby lokalnie szerząc idee „małych ojczyzn” i regionalizmu rozumianego jako: utrwalanie tradycji narodowych; rozwijanie umiłowania własnego regionu i środowiska; kontynuacja lokalnych zwyczajów, folkloru, obyczajów; ukazywanie bogactwa i piękna własnego regionu; umacnianie poczucia przynależności do lokalnego środowiska; poznawanie swoich korzeni i tradycji. Początkowo siedzibą Towarzystwa była umiejscowiona na Zamku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy. Obecnie miejscem spotkań członków jest siedziba Archiwum Państwowego (tzw. Klasztorek).

Członkowie

Stowarzyszenie liczy 30 członków. W Zarządzie zasiadają:

Cel

Misją Towarzystwa Ziemi Nidzickiej jest szerzenie idei regionalizmu (umacnianie i odbudowywanie) w życiu kulturalnym i społecznym mieszkańców Nidzicy oraz powiatu nidzickiego poprzez promowanie walorów kulturowych regionu nidzickiego, budzenie umiłowania Ziemi Nidzickiej, ochranona jej krajobrazu kulturowego, dokumentowanie obiektów zabytkowych, pomników przyrody, gromadzenie pamiątek związanych z regionem, inicjowanie i wspieranie działalności społecznej, kulturalnej i gospodarczej, a także poznawanie i szerzenie znajomości dziejów, sztuki ludowej i dawnych form życia miejscowej ludności oraz tradycji przeniesionej z innych regionów.

Działalność

Stowarzyszenie realizuje swoje cele podejmując współpracę z organizacjami kulturalnymi, samorządowymi, społecznymi w zakresie organizacji spotkań środowiskowych, sesji popularnonaukowych, prelekcji, wystaw tematycznych i wycieczek krajoznawczych. Ponadto gromadzi i opracowuje dokumentację dotyczącą Ziemi Nidzickiej (m.in. pozyskano archiwalne zdjęcia Nidzicy pochodzące z zasobów Państwowego Archiwum w Olsztynie oraz Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk). Prowadzi też działalność wydawniczą (trwają prace nad albumem fotograficznym pt. Nidzica od końca XIX w. do roku 1994). Publikuje pozyskane materiały w celu upowszechnienia historii i tradycji regionu (m.in. na łamach „Gazety Nidzickiej”). Popularyzuje wiedzę o zasłużonych dla Ziemi Nidzickiej postaciach historycznych i współczesnych, m.in.:

Prowadzi cykliczne wykłady pod wspólnym hasłem „Poznaj Ziemię Nidzicką”, z udziałem wykładowców z Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Olsztynie. Jest także organizatorem Konkursu Krasomówczego dla młodzieży, Konkursu „Małe ojczyzny - tradycja dla przyszłości”, wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

Bibliografia

  1. Grala, Jerzy: Mazury i Pboże : jubileusz Towarzystwa Ziemi Nidzickiej / Jerzy Grala // „Gazeta Olsztyńska”. - 2004, nr 282, dod. „Nasza Gazeta Nidzica”, nr 49, s. 8.
  2. Strażnicy historii : Towarzystwo Ziemi Nidzickiej // „Gazeta Olsztyńska”. - 2003, nr 224, dod. „Nasza Gazeta Nidzica”, nr 39, s. 8.

Zobacz też