Tomasz Garwoliński

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Ksiądz Tomasz Garwoliński
Źródło: Archiwum księdza Tomasza Garwolińskiego

Ksiądz katolicki, doktor teologii, bibliotekarz, kustosz dyplomowany, dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” i Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Biografia

W 1994 r. ukończył studia zawodowe, a w 1999 r. studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo w 2006 r. ukończył Studia Podyplomowe z Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

W 2012 roku zdał egzamin na bibliotekarza dyplomowanego przed komisją powołaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora w obszarze nauk humanistycznych, dziedzina nauk teologicznych na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Działalność

W latach 1994-1996 pracował jako wikariusz w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie.

W 1999 r. został zatrudniony w Bibliotece Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w której od 1 września 1999 r. pełni funkcję kierownika (na stanowisku kustosza). Równocześnie od 1999 r. pełni obowiązki dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”.

Od marca 2012 roku - sekretarz redakcji „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych". Od 2007 r. jest członkiem Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, a od 2013 roku - sekretarzem Zarządu i rzecznikiem prasowym Federacji FIDES.

Jest członkiem Konferencji Dyrektorów Bibliotek Wydziałów Teologicznych, zastępcą przewodniczącego Rady Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, przewodniczącym Rady Programowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, członkiem Rady Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. bp. Jana Władysława Obłąka w Olsztynie i członkiem Rady Muzeum Pomnika Historii „Frombork Zespół Katedralny”.

Zajmuje się badaniami nad zabytkowym księgozbiorem Biblioteki "Hosianum" i popularyzacją wiedzy o warmińskich inkunabułach i starych drukach.

Publikacje

 • 2000:
  • Zadania ruchów katolickich w przeżywaniu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, „Studia Warmińskie” 37 (2000), s. 201-209
  • Maryja w Jubileuszu Roku 2000, „Forum Teologiczne” 1 (2000), s. 21-32
 • 2008:
  • Dzieje Biblioteki „Hosianum” (Braniewo-Olsztyn: 1565-2008), „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1-2 (2008), s. 59-72
 • 2009:
  • 60. rocznica wznowienia powojennej działalności Biblioteki Hosianum w Olsztynie, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1-2 (2009), s. 96-115
 • 2010:
  • „Co kryją w sobie stare druki?” Wystawa ciekawostek wydobytych ze starodruków, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1-2 (2010), s. 215-223
 • 2014:
  • Piękno druków z XVI wieku na przykładzie zabytkowego księgozbioru Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie w świetle wystąpień na sesji naukowej, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1 (2014), s. 15-24
  • Wspólne dziedzictwo. Ekslibrisy i inne znaki własnościowe ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1 (2014), s. 31-44
  • Dawny widok na Europę. „Cosmographia” Klaudiusza Ptolemeusza w zbiorach Biblioteki WSDMW "Hosianum" w Olsztynie, „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski” 1-2 (2014), s. 24-26
  • Księgi liturgiczne z XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Przyczynek do badań nad tradycją liturgiczną na Warmii, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2 (2014), s. 27-42
  • Charakterystyka zbioru druków z XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 102 (2014), s. 45-65
  • Św. Mikołaj w drukach z XV i XVI wieku Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie, w: Św. Mikołaj Biskup Myry w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, pod red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2014, s. 137-148
 • 2015:
  • Biblioteka biskupów warmińskich w Lidzbarku. Zarys dziejów, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1 (2015), s. 53-66
  • Święta Maria Magdalena w drukach z XV i XVI wieku Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie, w: Św. Maria Magdalena w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, pod red. J. Jezierskiego, K. Parzych-Blakiewicz i P. Rabczyńskiego, Olsztyn 2015, s. 51-72
  • Powojenne dzieje Biblioteki Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, w: Cor Dioecesis. 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” (1565-2015), pod red. A. Kopiczko i P. Rabczyńskiego, Olsztyn 2015, s. 471-502
  • Oprawa klocka inkunabułów z księgozbioru biskupa Watzenrodego w zbiorach Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie. Z badań nad dorobkiem introligatora toruńskiego Macieja Hadebera, w: Tegumentologia polska dzisiaj / Polish Bookbinding Studies Today, pod red. A. Wagnera, Toruń 2015, s. 107-132
  • Utracone i zachowane kościelne księgozbiory warmińskie od XVII do XX wieku, „Bibliotheca Nostra. Śląski kwartalnik naukowy” 3 (2015), s. 116-135
  • Stan badań nad odręcznymi zapiskami Mikołaja Kopernika w starych drukach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 3 (2015), s. 409-431
 • 2016:
  • Zabytkowe zbiory Biblioteki „Hosianum” prezentowane na wystawach współfinansowanych przez Samorząd Olsztyna, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-945219-0-5
  • Iubilaeum Warmiae et Bibliothecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki „Hosianum”, pod red. ks. Tomasza Garwolińskiego, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-945219-1-2
  • Polonika z XVI wieku w Bibliotece „Hosianum”, w: Iubilaeum Warmiae et Bibliothecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki „Hosianum”, pod red. ks. Tomasza Garwolińskiego, Olsztyn 2016, s. 132-189
  • Święta Katarzyna w drukach z XV i XVI wieku ze zbiorów Biblioteki „Hosianum”, w: Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, pod red. Jacka Jezierskiego, Katarzyny Parzych-Blakiewicz, Pawła Rabczyńskiego, Olsztyn 2016, s. 231-244
  • Zapiski Mikołaja Kopernika w drukach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, pod red. ks. Tomasza Garwolińskiego, Olsztyn 2016
  • Analiza księgoznawcza druków z zapiskami Mikołaja Kopernika, w: Zapiski Mikołaja Kopernika w drukach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, pod red. ks. Tomasza Garwolińskiego, Olsztyn 2016, s. 27-40
 • 2017:
  • Wypożyczenie starego druku Agenda Parva do Estonii, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1 (2017), s. 9-22

Bibliografia

 1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 93-94.