Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce Czeremosz w Węgorzewie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Organizacja społeczno-kulturalna zrzeszająca członków mniejszości narodowych, działająca od 2005 r.

Informacje ogólne

Zarząd:

Adres siedziby stowarzyszenia: Węgorzewo, ul. Grunwaldzka 1 lok. 11

Działalność

Cele organizacji:

  • promocja działalności kulturalnej, oświatowej i gospodarczej mniejszości narodowych
  • działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami
  • integracja środowisk kulturalnych, sportowych, oświatowych, podmiotów gospodarczych i administracyjnych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • działanie na rzecz sprawiedliwego i praworządnego rozwiązywania problemów mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych w Polsce
  • krzewienie wartości humanistycznych w życiu społecznym, idei poszanowania godności narodowej i osobistej jednostki oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji na tle narodowościowym, kulturalnym lub wyznaniowym
  • organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjno-turystycznych oraz organizowanie obozów, kolonii dla dzieci i młodzieży
  • prowadzenie kursów, organizowanie odczytów i innych form popularyzacji wiedzy
  • podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku naruszenia przez instytucje publiczne zasad różności i niedyskryminacji lub w przypadku pogwałcenia praw mniejszości narodowych
  • prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych szczególnie w sytuacji klęsk żywiołowych i ubóstwa, udzielanie wsparcia materialnego znajdującym się w trudnej sytuacji osobom wśród społeczności mniejszości narodowych

Stowarzyszenie „Czeremosz” działa głównie w dziedzinie kultury ludowej. Głównym celem stowarzyszenie jest organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, m.in. Regionalny Przegląd Ukraińskich Kolęd, Wertepów i Szczedriwok w Węgorzewie oraz Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych w Węgorzewie. Organizacja wspiera również węgorzewski Zespół Tańca Ludowego „Czeremosz”.
Stowarzyszenie „Czeremosz” współpracuje z wieloma instytucjami w Polsce i za granicą, m.in. Urząd Miejski w Węgorzewie, Węgorzewskie Centrum Kultury, Muzeum Kultury w Węgorzewie, Społeczne Zjednoczenie Polaków na Białorusi, Związek Polaków na Litwie, Czerniachowski Municypalny Wydział Kultury (w Obwodzie Kaliningradzkim), Municypalny Ośrodek Kultury „Kulturno-Młodzieżowe Centrum” miasta Swietły (w Obwodzie Kaliningradzki).

Zobacz też