Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Ełk XXI

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
ElkXXI.jpg

Organizacja społeczno-kulturalna z siedzibą w budynku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku, działająca od 2006 r.

Opis

Stowarzyszenie zrzesza ludzi różnych profesji (bibliotekarzy, nauczycieli, dziennikarzy), którzy pragną ożywić życie kulturalne rodzinnego miasta oraz w ten sposób je wypromować. Działalność stowarzyszenia opiera się wyłącznie na pracy społecznej członków.

Cele

 • inicjowanie działań kulturalnych i edukacyjnych w mieście Ełku
 • upowszechnianie kultury i wprowadzanie różnych form edukacji kulturalnej
 • promocja polskiej i regionalnej kultury w kraju i za granicą
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy z organizacjami lokalnymi, krajowymi i europejskimi
 • promocja kultury europejskiej w Polsce
 • promocja literatury polskiej i przekładów literatury zagranicznej
 • promocja czytelnictwa
 • ochrona dziedzictwa kulturowego
 • inicjowanie i organizacja wydarzeń artystycznych
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej
 • szerzenie edukacji, kultury, rozrywki i etycznych zachowań wśród wszystkich środowisk społecznych w Ełku
 • inicjowanie przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych adresowanych do grup wykluczonych społecznie.
 • wspieranie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku
 • edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury
 • promowanie Ełku poprzez działania kulturalne
 • szczególne otoczenie opieką młodych twórców i ich promocja
 • promocja lokalnych artystów i ich twórczości
 • działalność wydawnicza
 • współpraca z placówkami edukacyjnymi w celu poszerzenia wiedzy o mieście i regionie
 • dążenie do dialogu międzypokoleniowego na wielu płaszczyznach

Działalność

 • organizacja dyskusji, spotkań, wystaw, pokazów, odczytów, kiermaszów, konkursów, imprez artystycznych, odczytach, konferencjach, sympozjach
 • prowadzenie działalności edukacyjnej

Struktura organizacyjna

Władze „Ełku XXI” stanowią:

 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd.
 • Komisja Rewizyjna.

Zarząd

Komisja rewizyjna

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających. i honorowych (członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu). Kadencja wszystkich władz „Ełk XXI” trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków odbywa się co trzy lata, zaś Walne Zebranie Sprawozdawcze – raz w roku. Statut Stowarzyszenia został przyjęty 19 grudnia 2005 r.

Zobacz też