Rok Kajkowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Uroczyste obchody setnej rocznicy urodzin Michała Kajki, zorganizowane w 1958 r.

Historia

Pierwsze decyzje dotyczące przygotowań obchodów poczyniono w październiku 1956 r. w trakcie posiedzenia Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. W październiku 1957 r. zorganizowano posiedzenie założycielskie Ogólnopolskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Urodzin Michała Kajki. W skład komitetu weszli, oprócz twórców i działaczy z Olsztyna, także pisarze innych ośrodków Ziem Zachodnich i Północnych oraz przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Sztuki. W wielu miastach powołano odpowiednie komitety w celu zorganizowania obchodów. Ministerstwo Kultury i Sztuki skierowało również odpowiednie okólniki do szkół i innych placówek kulturalnych i oświatowych. Chcąc nadać większą rangę obchodom i upowszechnić przy okazji wiedzę o regionie przekształcono rok jubileuszowy Michała Kajki w rok Warmii i Mazur.

Przebieg

Jeszcze w trakcie przygotowań do obchodów powołano terenowe komitety organizacyjne odpowiedzialne za realizację poszczególnych imprez. Wydano broszurę O cieśli, co na deskach wiersze pisywał i biuletyn informacyjny zawierający najważniejsze informacje o przebiegu obchodów. Obchody zostały zainaugurowane 27 września 1958 r. w trakcie uroczystej akademii, zorganizowanej przez Wydział Kultury WRN w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz centralnych i wojewódzkich, a także Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w osobach Juliana Przybosia i Stanisława Czernika. Następnego dnia w Ełku dokonano odsłonięcia pomnika poety, a także otwarto wystawę pamiątek po nim i książek o tematyce regionalnej. W kolejnych dniach zorganizowanie szereg akademii i wieczornic, a także sesji Powiatowej Rady Narodowej w miejscu urodzin i życia Kajki, w Ogródku. Redakcja czasopisma „Słowo na Warmii i Mazurach” ogłosiła konkurs literacko-muzyczny związany z twórczością Michała Kajki, na który wpłynęło ponad 70 prac 32 uczestników z całego kraju. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostały następnie opublikowane. Wydano także Wiersze wybrane Michała Kajki w opracowaniu Władysława Gębika, a także Zebrałem snop plonu – wybór wierszy poety z wstępem oraz w opracowaniu Janusza Jasińskiego i Tadeusza Orackiego. Utworzono również społeczny fundusz im. Michała Kajki, z którego środki miały być przeznaczone na pomoc dla kształcącej się młodzieży, na badania kultury ludowej Warmii i Mazur oraz popieranie regionalnej twórczości. Po zakończeniu obchodów środki z tego funduszu zostały przekazane na konto Klubu Literatury Regionalnej przy ZLP, co umożliwiło utworzenie funduszu stypendialnego dla autorów regionalnych. Stypendia wypłacano przez wiele następnych lat.

Bibliografia

  1. Chłosta-Zielonka, Joanna: Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 / Joanna Chłosta-Zielonka. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010, s. 108-110.