Nagroda Białej Lilii

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Nagroda za wybitny wkład w rozwój miasta Ełku, przyznawana od 2007 r.

Historia

Nagroda została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Ełku w 2007 r. Jej ideą jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku.

Zasady

Nagrody są przyznawane osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności. Nagrodą jest statuetka, kwota pieniężna lub nagroda rzeczowa. W poszczególnych kategoriach może być przyznana tylko jedna nagroda pieniężna oraz wyróżnienia, które mają charakter honorowy (dyplom). Nagroda przyznawana jest na wniosek: Prezydenta Miasta Ełku, Przewodniczącego Rady Miasta Ełku lub grupy 5 Radnych, Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Ełku lub grupy 5 radnych, Młodzieżowej Rady Miasta Ełku oraz innych organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, społecznych, gospodarczych, zawodowych, związkowych, mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, a także grupy 25 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie miasta Ełku. Wnioski w sprawie przyznania nagrody składa się do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Propozycje nagród przedkłada Prezydentowi Miasta Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą Zastępca Prezydenta Miasta, Przewodniczący Rady Miasta i wybrany przez laureatów nagrody jeden przedstawiciel z każdej kategorii. Wręczenie nagród laureatom następuje w sposób uroczysty, podczas obchodów Dni Ełku.

Kategorie

Nagrody są przyznawane w jednej z ośmiu kategorii:

 • Mecenas Sportu – kryteria brane pod uwagę to:
  • udokumentowane osiągnięcia sportowe kandydata w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej
  • dotychczasowy przebieg kariery i działalności sportowej
  • dynamika pozyskiwania nowych zawodników
  • poziom zaawansowania w pracę z młodzieżą
  • liczba zawodników klubu (stowarzyszenia) zakwalifikowanych do udziału w zawodach rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej
  • zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz sportu ełckiego
  • wkład pracy w aktywizację sportową dzieci i młodzieży
  • umiejętności pozyskiwania środków na działalność sportową
  • udział w promocji sportu ełckiego
  • współpraca ze środowiskiem sportowym
  • zaangażowanie finansowe, rzeczowe i osobiste skierowane na rozwój sportu
  • kreatywność
 • Sportowiec Roku – kwalifikacji dokonuje się na podstawie systemu punktacji za zdobyte miejsca i medale, przy czym zdobyte punkty przyznaje się oddzielnie za:
  • Igrzyska Olimpijskie
  • Mistrzostwa Świata
  • Mistrzostwa Europy
  • inne imprezy rangi światowej lub europejskiej: np. Puchar Świata, Uniwersjada, Puchar Europy itp.
  • Mistrzostwa Polski, Puchar Polski
 • Nagroda Artystyczna - przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania działalności kulturalnej
 • Mecenas Kultury – kryterium stanowi wspieranie, finansowanie oraz działalność w sferze animacji kultury
 • Ambasador Ełku – nagradza osoby, które wykazały się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie promocji miasta Ełku w kraju i za granicą
 • Przedsiębiorca Roku– kryteria brane pod uwagę to:
  • pomysł, koncepcja i okoliczności powstania firmy
  • umiejętność przezwyciężania kryzysów oraz trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy
  • niezłomność i determinacja w dążeniu do osiągnięcia sukcesu
  • wyniki finansowe
  • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych
  • efektywność podjętych inwestycji
  • wizja i strategia rozwoju firmy oraz ich konsekwentna realizacja
  • zdolność dostosowania słabych i mocnych stron firmy do szans i zagrożeń istniejących w jej otoczeniu
  • kluczowe czynniki sukcesu firmy
  • działalność międzynarodowa
  • znaczenie eksportu oraz obecności kapitałowej na rynkach zagranicznych w działalności podstawowej firmy
  • budowa silnej marki zarówno w kraju i zagranicą
  • innowacyjność, tworzenie w firmie kultury sprzyjającej innowacyjności
  • podejmowanie twórczych nowatorskich działań dążących do lepszego pozycjonowania firmy wobec konkurencji
  • wprowadzanie i stałe rozwijanie nowych produktów i usług
  • relacje z pracownikami i otoczeniem
  • podstawowe zasady współpracy i etyki pracy
  • motywowanie personelu - system ocen, nagród, awansowania
  • działania mające na celu rozwój lokalnej społeczności oraz aktywne współuczestniczenie w jej życiu
 • Postawa Godna Naśladowania – nagroda przyznawana jest osobom będącym wzorem etycznym i moralnym dla innych, zarażającym pasjami, niosącym pomoc innym
 • Nagroda Specjalna

Edycje

Zobacz też

 • Uchwała Nr IX/91/07 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody "BIAŁEJ LILII" za wybitny wkład w rozwój miasta Ełku, dokument zamieszczony na stronie internetowej www.bip.warmia.mazury.pl
 • Piotr Gałuszka, Nagrody Białej Lilii wręczone, materiał zamieszczony na stronie internetowej www.elk.pl