Andrzej Sakson

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło:XXIII Nagroda im. Biskupa Ignacego Krasickiego: zaproszenie, folder ze zbiorów WBP w Olsztynie, s. [1].
Poznań, Instytut Zachodni, 2011.
Poznań, Instytut Zachodni, 2008.

(1952- ) – profesor socjologii, badacz ludu mazurskiego, znawca stosunków polsko-niemieckich

Biografia

Urodził się 1 grudnia 1952 r. w Elblągu. Po ukończeniu szkoły średniej studiował socjologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach zamieszkał w Olsztynie. W 1981 r. za pracę Młodzież Berlina Zachodniego. Studium Socjologiczne uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Wtedy też zainteresował się sprawami mazurskimi, przeprowadził gruntowne badania wśród ostatnich, żyjących w zwartych wsiach Mazurów na terenie powiatu mrągowskiego, szczycieńskiego i nidzickiego. Badania zakończył pracą Mazurzy - społeczność pogranicza, na podstawie której uzyskał 1991 r. habilitację. W 1999 r. nadano mu tytuł profesorski. Obecnie mieszka w Elblągu.

Działalność

Po osiedleniu się w Olsztynie podjął pracę naukową w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1977-1985). W 1985 r. rozpoczął pracę w Instytucie Zachodnim w Poznaniu najpierw jako sekretarz Instytutu, a od 2004 r. przez dwie kadencje (do stycznia 2011 r.) jako dyrektor. W latach dziewięćdziesiątych wykładał także w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Obecnie poza pracą w Instytucie Zachodnim wykłada w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu i jest pracownikiem naukowym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jest współzałożycielem i redaktorem dwumiesięcznika politologicznego „Welt Trends. Zeitschrift fur Internationale Politik” i Prezydentem „Association for the Study of the World Refugee Problem”. Jest członkiem wielu rad naukowych i redakcyjnych (m.in. „Acta Historia Universitatis Klaipediensis”). W 1980 r. jako jedyny nie-Mazur był współzałożycielem Mazurskiego Zrzeszenia Kulturalnego.

Zainteresowania badawcze

Jego zainteresowania badawcze to: mniejszości narodowe i etniczne, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckiej w Polsce oraz społeczności Mazurów i Warmiaków; przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski; Okręg Kaliningradzki; zagadnienia migracji i uchodźców w Polsce i Europie; socjologia młodzieży i subkultur; współczesne stosunki polsko-niemieckie oraz życie społeczne w zjednoczonych Niemczech.

Publikacje

Jest autorem setek artykułów i prac naukowych. Wśród publikacji dotyczących spraw regionu Warmii i Mazur wymienić można m.in.:

 • Mazurzy – społeczność pogranicza (1990)
 • Procesy integracji i dezintegracji społecznej na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po 1945 roku (1996)
 • Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-1997 (1998)
 • Rola mniejszości niemieckiej w stosunkach polsko-niemieckich na przykładzie Warmii i Mazur (1998)
 • Pogranicze polsko-rosyjskie w świadomości społecznej (2001)
 • Mazurzy - pomiędzy polskością a niemieckością (2004)
 • Od Kłajpedy do Olsztyna : współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich : Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury (2011)

Pod jego redakcją ukazały się m.in. prace:

 • Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur (1998) (współredaktor Bożena Domagała)
 • Ziemie Odzyskane - Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005. 60 lat w granicach państwa polskiego (2006)
 • Przeszłość zapamiętana : narracje z pogranicza : materiały pomocnicze do analizy polsko-niemieckich stosunków narodowościowych na przykładzie warmińskiej wsi Purda (2007) (współredaktor Robert Traba)
 • Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością (2008)
 • Polskie transgranicza (2009) (współredaktor Zbigniew Kurcza)

Nagrody i wyróżnienia

Bibliografia

 1. XXIII Nagroda im. Biskupa Ignacego Krasickiego. – Olsztyn, 2011. – Zaproszenie na uroczystość wręczenia nagrody z archiwum Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Zobacz też