Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Fot. Ałła Matreńczyk.
Źródło: www.samiosobie.info

(1954- ) – bibliolog, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Biografia

Urodziła się 30 listopada 1954 r. w Boćkach na Podlasiu. W 1979 r. została absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, gdzie ukończyła studia humanistyczne z zakresu bibliologii. W 1988 r. uzyskała tytuł doktora (rozprawa pt. Kultura książki staroobrzędowców w Polsce), w 2004 r. tytuł doktora habilitowanego, zaś w 2006 r. – profesora nadzwyczajnego. Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z obecnym Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Działalność

W latach 1979-1980 odbywała staż w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Już wówczas jako młody naukowiec podjęła się skatalogowania niezbadanych dotąd ksiąg z Biblioteka Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W okresie 1981-1988 była asystentem, a w latach 1988-2006 adiunktem tej uczelni. Przez cztery lata (2002-2005) zasiadała w Senacie UWM w Olsztynie. Od 2003 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM. W 2005 r. została dyrektorem tego Instytutu. W obszarze jej badań i zainteresowań znajdują się głównie kultura i historia starowierców, dorobek piśmienniczy Słowian, zapisany cyrylicą, a także historia książki i bibliotek. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew wykłada, m.in. te zagadnienia w Zakładzie Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie. Angażuje się ponadto w działalność popularyzującą dziedzictwo regionu Warmii i Mazur wśród młodzieży. Wchodzi w skład Komitetu Głównego Ponadregionalnego Konkursu „Aestiorum Gentes” organizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Zarząd Towarzystwa „Pruthenia”.

Publikacje

Jest autorką, współautorką i redaktorką ponad 50 publikacji poświęconych zagadnieniom bibliotekarskim i bibliologicznym, w tym:

 • Starowiercy w Polsce i ich księgi (1995)
 • Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII w. (2003)
 • Ad fontes : studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin (2006)
 • Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie (2007)

Opublikowała liczne artykuły i recenzje na łamach pism naukowych i prasy regionalnej, poświęcone m.in. zbiorom biblioteki klasztornej w Wojnowie, tradycji i współczesności w życiu polskich staroobrzędowców na Mazurach, ikonom staroobrzędowców w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Udział w organizacjach

 • Komisja Historii Książki i Bibliotek Komitetu Nauk Historycznych PAN (od 2005 r.)
 • Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (od 2009 r. – przewodnicząca Komisji Badań nad Kulturą Warmii i Mazur)
 • Komisja Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego
 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne
 • Polsko-Białoruska Komisja Konsultacyjna ds. Dziedzictwa Kulturalnego (ekspert ds. bibliotecznych)
 • Polsko-Litewska Grupa Ekspercka ds. Dziedzictwa Kulturalnego

Nagrody i odznaczenia

 • I Nagroda im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego za rok 1988 za rozprawę doktorską
 • Brązowy Krzyż Zasługi (1989)

Bibliografia

 1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / oprac. Maria Fafińska [et al.]. – Olsztyn : UWM, 2009. – S. 73-74.
 2. Juda, Maria: Komisja historii książki i bibliotek Komitetu Nauk Historycznych PAN / Maria Juda // „Rocznik Bibliograficzny”. - 2006, s. 326-327.

Zobacz też

 • Ałła Matreńczyk: Tu mirno żyć, materiał na stronie miesięcznika „Sami i Sobie” www.samiosobie.info