VII Plener Plastyki Nieprofesjonalnej „Bezledy ‘86”