Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani Północy w Olecku

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Stowarzyszenie zrzeszające osoby zainteresowane działalnością na rzecz kultury, promocji i rozwoju pogranicza Mazur i Suwalszczyzny, działające od 1994 r.

Siedziba

ul. Gołdapska 27, 19-400 Olecko

Historia

Stowarzyszenie działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego od listopada 1994 r. (zostało zarejestrowane w kwietniu 1995 r.) i powstało z inicjatywy twórców, animatorów kultury i życia społecznego z terenu Mazur i Suwalszczyzny. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia był Bohdan Skrzypczak, dyrektor Oleckiego Centrum Kultury, wiceprezesem – Zbigniew Buski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach. W związku ze zmianą miejsc zamieszkania członków Zarządu, w styczniu 1999 r. wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Obecnie Stowarzyszenie liczy 27 członków.

Władze

Cele

  • tworzenie warunków pozwalających na ujawnianie, upowszechnianie i promocję wartościowych zjawisk kulturalnych, społecznych, naukowych i ekologicznych z terenu Mazur i Suwalszczyzny
  • prezentacja i promocja dokonań ludzi z terenu Mazur i Suwalszczyzny w kraju i za granicą
  • kreowanie i upowszechnianie czynnego sposobu życia mieszkańców społeczności lokalnych w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością
  • działalność w sferze wydawniczej, naukowej, gospodarczej w zgodzie z ekologią

Działalność

Podstawowe cele statutowe Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez:

Stowarzyszenie jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO”, Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej, członkowie Zarządu brali czynny udział w pracach merytorycznych i organizacyjnych przy powołaniu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej. Stowarzyszenie współpracuje z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz z lokalnymi mediami. Przy Stowarzyszeniu działa:

Bibligrafia

  1. Achremczyk, Stanisław: Olecko 1989-2009 / Stanisław Achremczyk // W: Dzieje Olecka 1560-2010 / Stanisław Achremczyk [et al.]. - Olecko : Urząd Miejski, 2010. – S. 616-617.

Zobacz też

  • Strona internetowa Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” w Olecku www.przypisani.org