Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja Dominika (dyskusja | edycje) z dnia 14:14, 23 cze 2010

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Archiwum utworzone w 1999 roku w momencie powołania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Historia

Ustawą z dnia 9 lipca 1999 Sejm Rzeczypospolitej powołał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Powstał z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Z chwilą powstania uniwersytetu rozpoczęło działalność Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W skład archiwum weszły Archiwum Akademii Rolniczo-Technicznej oraz Archiwum Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Akta Warmińskiego Instytutu Teologicznego nie zostały włączone w skład archiwum. Decyzją senatu UWM powstało w 2002 roku Muzeum Uniwersyteckie, które mieści się w strukturach archiwum.

Działalność

Archiwum UWM od początku swej działalności jest jednostką ogólnouczelnianą. Zajmuje się gromadzeniem, zabezpieczeniem, ewidencjonowaniem, udostępnianiem i brakowaniem dokumentacji powstającej w Uniwersytecie. Archiwum stanowi ogniwo państwowej sieci archiwalnej i posiada prawo wieczystego przechowywania wytworzonych przez uczelnię materiałów, pełni jednocześnie funkcję archiwum historycznego i bieżącego. W sprawach merytorycznych podlega od 2009 roku rektorowi UWM. Organem opiniodawczym rektora jest Rada Archiwalna. Do zadań Rady należy ustalanie kierunków działalności archiwalno-informacyjnej, opiniowanie tematów badawczych podejmowanych przez pracowników Archiwum UWM, inicjowanie wydawnictw dotyczących uniwersytetu, czuwanie nad środkami finansowymi i mieniem archiwum. Występowanie do rektora z inicjatywą podejmowania działań dotyczących funkcjonowania Archiwum i Muzeum UWM, wydawania opinii w sprawach zakupów muzealiów do Muzeum Uniwersyteckiego. W skład Rady wchodzi czterech samodzielnych pracowników naukowych UWM wyznaczonych przez rektora, zastępca kanclerza UWM, kierownik i zastępca kierownika archiwum. W latach 1999-2004 funkcję przewodniczącego Rady Archiwalnej sprawował prof. dr hab. Bohdan Ryszewski. Od 2004 r. ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, dyrektor Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

Zasób

Zasób Archiwum stanowią

  • Akta Akademii Rolniczo-Technicznej/Wyższej Szkoły Rolniczej z lat 1950-1999
  • Akta szkół wyższych działających poza Olsztynem, które decyzją Rady Ministrów zostały zamknięte, a kompetencje i dokumentacja przejęte przez WSR. Są to akta Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego z Cieszyna (również jej poprzedniczki Akademii Rolniczej w Bydgoszczy, 1919-1950) oraz Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego z Łodzi (1945-1950)
  • Podzespół Inwestycji Szkół Wyższych w Olsztynie z lat 1951-1991
  • Podzespół Towarzystwa Przyjaciół ART z lat 1966-1991
  • Podzespół Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Łężanach z lat 1946-1999
  • Akta poszczególnych Wydziałów Uczelni
  • Akta Wyższej Szkoły Nauczycielskiej/Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie z podzespołami Oddziału zamiejscowego w Łomży (1988-1994), Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego (1990-1997)
  • Zespół akt wyższych uczelni działających w Olsztynie (1945-1950): Akademii Administracyjnej/Wyższej Szkoły Prawno-Ekonomicznej w Olsztynie, Towarzystwa Wyższej Szkoły Prawno-Ekonomicznej, Studium Prawno-Administracyjnego przy Wydziale Prawno-Ekonomicznym UMK w Toruniu z siedzibą w Olsztynie, „Bratniej Pomocy” Studentów WSP-E w Olsztynie/SP-A UMK w Toruniu, Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych. Zarząd Wojewódzki w Olsztynie.

Siedziba

Od stycznia 2009 roku główną siedzibą Archiwum jest budynek przy Rektoracie UWM przy ul. Oczapowskiego 4, były lokal Biblioteki Uniwersyteckiej. Powierzchnia magazynowa archiwum liczy 1020 m². Archiwum liczy 3100 m.b. akt.

Bibliografia

  1. Kasparek, Danuta: Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / Danuta Kasparek // W : Olsztyńskie archiwa : informator / pod red. Danuty Kasparek. – Olsztyn : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Olsztynie ; Wydawnictwo Littera, 2009. – S. 51-73. – Bibliogr.
  2. Kasparek, Danuta : Trzy kilometry pamięci / Danuta Kasparek ; rozm. Małgorzata Hołubowska. – Il. // „Wiadomości Uniwersyteckie UWM”.- 2009, nr 4, s. 12.